โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การบอกรับฐานข้อมูล Emerald Mangement (EM175)
  saowanee
  saowanee เมื่อ Tuesday, December 11, 2012, 15:13:27
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เรียนท่านผู้อำนวยการ และท่านสมาชิก ThaiLIS

   

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ทราบว่าเนื่องจากค่าบริการฐานข้อมูลมีการเพิ่มราคาเป็นประจำทุกปี ทำให้ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานฯ ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการบอกรับฐานข้อมูล Emerald Management (EM175) จึงส่งผลให้หน่วยงานของท่านสามารถใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะบอกรับฐานข้อมูลดังกล่าวต่อไป ขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบด้วย เพื่อที่สำนักงานฯ จะได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคาให้กับท่านในลักษณะภาคี โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จ่ายค่าบริการเข้าใช้งานฐานข้อมูลเอง

   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ThaiLIS Team

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.... บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET.... กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น....