โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • - เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย....
  - เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย....
  - UniNet อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The....
  - UniNet เข้าร่วมงานแสดงความกตัญญกตเวทิตาคุณแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสิรฐ ณ นคร....
  - ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
  - เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก....
  - UniNet ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับโลก Apricot 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
  - UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47
  - UniNet....
  - โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพั....
  - UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรมเรื่อง Campus Network....
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  - มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ....
  - พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ....
  - ภาพบรรยากาศงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center....
  - ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37
  - Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  - บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis....
  - "ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1
  - การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level)....
  - Site Visit UC
  - อบรม "ครูต้นแบบ" สพม.23 จังหวัดสกลนคร
  - จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562
  - จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  - จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562