สมาชิกเครือข่าย UniNet

 
 
สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet
 
ลำดับ ประเภทสถาบันการศึกษา จำนวนสถาบัน (แห่ง) จำนวนโหนด ที่เชื่อมต่อทั้งหมด (โหนด)
1 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 14 55
2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 66 127
3 วิทยาลัยชุมชน 20 20
4 สถาบันอาชีวศึกษา 428 428
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 227 227
6 โรงเรียน 9604 9604
7 ห้องสมุดสังกัด กศน. 151 151
8 โรงเรียนเอกชนสังกัด สช. 144 144
9 หน่วยงานอื่นๆ 15 15
รวม 10669 10771