ปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

ฐานข้อมูลทดลองใช้ปีงบประมาณ 2561

             สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เจรจาต่อรองกับสำนักพิมพ์/บริษัทผู้แทนจำหน่าย ในการเปิดอนุญาตสิทธิ์ทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นในปีงบประมาณ2561 นี้ เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดังรายการต่อไปนี้
 
 

 

 
Untitled Document
2562      | 2561      | 2560      | 2559      | 2558      | 2557      | 2556      | 2555      |
 
ฐานข้อมูลทดลองใช้ปีงบประมาณ 2561
 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดโดยสังเขป ช่วงเวลาทดลองใช้งาน เดือน

จำนวน

(แห่ง)

URL บริษัทที่เสนอ
1. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 6 78 http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์              ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ                ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 6 78 https://goo.gl/FWY1JH บริษัท EBSCO
3. ฐานข้อมูล Academic Fucus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136ชื่อเรื่อง)  วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 3 78 http://cstm.cnki.net/stmt บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
4. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 3 78 http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
5. ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 3 78 http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
6. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล  3 แสนบทความ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 3 78 http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)
7. ฐานข้อมูล China Reference Works Online เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา  คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 3 78 http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx บริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing)