เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

Title List

             สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินรวบรวมรายชื่อวารสารที่มหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถเข้าใช้งานได้ในแต่ละปี เพื่อใช้ประกอบการสืบค้นข้อมูลต่อไป
 
 
 
 

 

 
Untitled Document
2559      | 2558      | 2557      | 2556      |
 
Title List ปีงบประมาณ 2559
 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูล List of Title
1. ABI/INFORM Complete

  ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่

     - ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการจากวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 รายชื่อ

     - ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 รายชื่อ

     - ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 190 รายชื่อ

     - วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ

2. ACM Digital Library   มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม ข่าวสารไม่น้อยกว่า 400 รายชื่อ
3. IEEE/IET Electronic Library (IEL)   มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม ของ IEEE และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 2,410,000 รายการ (Documents)
4. SpringerLink -Journal   มีบทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง
5. Web of Science   เป็นชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย ด้าน Science Citation, Social Sciences Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 9,700 ชื่อ (Titles)
6. American Chemical Society Journal (ACS)   มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 36 รายชื่อ
7. Academic Search Complete

  มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อเรื่อง

  เอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ

8. Communication & Mass Media Complete

 มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 600 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 500 ชื่อ

 จำนวนบทความฉบับเต็มในฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 300,000 บทความ

9. Computers & Applied Sciences Complete   มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อ
10. Education Research Complete

  มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,300 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 1,400 ชื่อ

11. H.W. Wilson
  มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 5,000 ชื่อ ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ดังนี้
      - Art Full Text (H.W. Wilson)
      - Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson)
      - Business Abstracts with Full Text (H.W. Wilson)
      - Biological & Agricultural Index Plus (H.W. Wilson)
      - Education Full Text (H.W. Wilson)
      - General Science Full Text (H.W. Wilson)
      - Humanities Full Text (H.W. Wilson)
      - Index to Legal Periodicals & Books Full Text (H.W. Wilson)
      - Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson)
      - OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)
      - Readers' Guide Full Text Mega (H.W. Wilson)
      - Social Sciences Full Text (H.W. Wilson)

 

 

12. ScienceDirect   มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ  
13. Emerald Management (EM92)   มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ชื่อ