เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

Title List

             สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินรวบรวมรายชื่อวารสารที่มหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถเข้าใช้งานได้ในแต่ละปี เพื่อใช้ประกอบการสืบค้นข้อมูลต่อไป
 
 
 
 

 

 
Untitled Document
2559      | 2558      | 2557      | 2556      |
 
Title List ปีงบประมาณ 2557
 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูล List of Title
1. ABI/INFORM Complete

  ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่

     - ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการจากวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 รายชื่อ

     - ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 รายชื่อ

     - ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 190 รายชื่อ

     - วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ

2. ACM Digital Library   มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม ข่าวสารไม่น้อยกว่า 400 รายชื่อ
3. IEEE/IET Electronic Library (IEL)   มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม ของ IEEE และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 2,410,000 รายการ (Documents)
4. ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) : Full Text

  มีเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ

  มีสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

5. SpringerLink -Journal   มีบทความฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง
6. Web of Science   เป็นชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย ด้าน Science Citation, Social Sciences Citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 9,700 ชื่อ (Titles)
7. American Chemical Society Journal (ACS)   มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 36 รายชื่อ
8. Academic Search Complete(Nov/Dec 2013)

  มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อเรื่อง

  เอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ

9. Computers & Applied Sciences Complete(Nov/Dec 2013)   มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อ
10. Education Research Complete (Nov/Dec 2013)   มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 2,300 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 1,400 ชื่อ
11. H.W. Wilson (Nov/Dec 2013)

  มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 5,000 ชื่อ ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา ดังนี้

     - Art Full Text (H.W. Wilson)

     - Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson)

     - Business Abstracts with Full Text (H.W. Wilson)

     - Biological & Agricultural Index Plus (H.W. Wilson)

     - Education Full Text (H.W. Wilson)

     - General Science Full Text (H.W. Wilson)

     - Humanities Full Text (H.W. Wilson)

     - Index to Legal Periodicals & Books Full Text (H.W. Wilson)

     - Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson)

     - OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)

     - Readers' Guide Full Text Mega (H.W. Wilson)

     - Social Sciences Full Text (H.W. Wilson)

12. Emerald Management (EM92)   ดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) จำนวน 92 ชื่อ
13. ScienceDirect   มีเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ