ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้
SELECT * from sp2_member where (type_ins=8 and status=1)
ลำดับ
ชื่อสถาบัน
สถานะ