กลับหน้าหลักสมาชิกUniNet

โรงเรียน จำนวนโหนดที่เชื่อมต่อทั้งหมด 2001 โหนด

ลำดับ
ชื่อสถาบัน
1
ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
2
ร.ร.ชุมชนบ้านป่ากอดำ
3
ร.ร.โกสัมพีวิทยา
4
ร.ร.ขาณุวิทยา
5
ร.ร.ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)
6
ร.ร.สลกบาตรวิทยา (วชิรสารโสภณ)
7
ร.ร.โค้งไผ่วิทยา
8
ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
9
ร.ร.บ้านท่าพุทรา
10
ร.ร.วังแขมวิทยาคม
11
ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม
12
ร.ร.นครไตรตรึงษ์
13
ร.ร.วัดคูยาง
14
ร.ร.สาธิต
15
ร.ร.บ้านสุวรรณภูมิ
16
ร.ร.อ่างทองพัฒนา
17
ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม
18
ร.ร.บ้านไตรตรึงษ์
19
ร.ร.วัชรวิทยา
20
ร.ร.บ้านลำมะโกรก
21
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร
22
ร.ร.สหวิทยาคม
23
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
24
ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
25
ร.ร.ลานกระบือวิทยา
26
ร.ร.บ้านจันทิมา
27
ร.ร.วัดพิกุลงาม
28
ร.ร.ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร
29
ร.ร.บ้านเขาแหลม
30
ร.ร.สาครพิทยาคม
31
ร.ร.วัดอู่ตะเภา
32
ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
33
ร.ร.พณิชยการชัยนาท
34
ร.ร.วัดหนองพังนาค
35
ร.ร.วัดศรีวิชัย
36
ร.ร.วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4)
37
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
38
ร.ร.บ้านท่าไม้
39
ร.ร.หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
40
ร.ร.วัดสิงห์
41
ร.ร.วัดเทพรัตนวนาราม
42
ร.ร.วัดหัวตะพาน
43
ร.ร.คุรุประชาสรรค์
44
ร.ร.วัดบ้านหนอง
45
ร.ร.หันคาพิทยาคม
46
ร.ร.วัดวิจิตรรังสิตาราม
47
ร.ร.วัดวิจิตรรังสรรค์
48
ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยา
49
ร.ร.พญาเม็งราย
50
ร.ร.ปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์
51
ร.ร.พานพสกสวัสดิ์
52
ร.ร.พานพิทยาคม
53
ร.ร.พานพิเศษพิทยา
54
ร.ร.ห้วยพูลพิทยา
55
ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
56
ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม
57
ร.ร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
58
ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
59
ร.ร.เมืองเชียงราย
60
ร.ร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
61
ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
62
ร.ร.แม่ลาววิทยาคม
63
ร.ร.แม่เจดีย์วิทยาคม
64
ร.ร.สองแคววิทยาคม
65
ร.ร.ออนเหนือ
66
ร.ร.จอมทอง
67
ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ
68
ร.ร.ชุมชนศรีจอมทอง
69
ร.ร.บ้านห้วยทราย
70
ร.ร.บ้านเชียงดาว
71
ร.ร.ชุมชนบ้านวังจ๊อม
72
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
73
ร.ร.บ้านอ่าย
74
ร.ร.ชัยปราการ
75
ร.ร.บ้านห้วยไผ่
76
ร.ร.ชุมชนวัดศรีดงเย็น
77
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม
78
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
79
ร.ร.บ้านหนองยาว
80
ร.ร.บ้านเวียงฝาง
81
ร.ร.บ้านโป่งนก
82
ร.ร.วัดนันทาราม
83
ร.ร.วัดช่างเคี่ยน
84
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
85
ร.ร.กาวิละอนุกูล
86
ร.ร.หอพระ
87
ร.ร.พุทธิโศภน
88
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย
89
ร.ร.คำเที่ยงอนุสสรณ์
90
ร.ร.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
91
ร.ร.วัดสวนดอก
92
ร.ร.บ้านป่าติ้ว
93
ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ
94
ร.ร.บ้านศาลา
95
ร.ร.บ้านสันคะยอม
96
ร.ร.บ้านริมใต้
97
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
98
ร.ร.บ้านแม่สา
99
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
100
ร.ร.สันทรายหลวง
101
ร.ร.บ้านหนองไคร้
102
ร.ร.บ้านแม่โจ้
103
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม
104
ร.ร.วัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
105
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
106
ร.ร.สันป่าตอง
107
ร.ร.สารภีพิทยาคม
108
ร.ร.วัดเวฬุวัน
109
ร.ร.บ้านทรายมูล (นารถเกษมสงเคราะห์)
110
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
111
ร.ร.บ้านแควมะกอก
112
ร.ร.ชุมชนบ้านท่าข้าม
113
ร.ร.บ้านวังลุง
114
ร.ร.วังเจ้าวิทยาคม
115
ร.ร.บ้านตากประชาวิทยาคาร
116
ร.ร.ชุมชนวัดสันป่าลาน
117
ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา
118
ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
119
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ตาก
120
ร.ร.ตากพิทยาคม
121
ร.ร.ผดุงปัญญา
122
ร.ร.บ้านห้วยม่วง
123
ร.ร.แม่ปะวิทยาคม
124
ร.ร.บ้านแม่ตาว
125
ร.ร.แม่สอด
126
ร.ร.บ้านห้วยกะโหลก
127
ร.ร.แม่กุวิทยาคม
128
ร.ร.บ้านท่าอาจ
129
ร.ร.สรรพวิทยาคม
130
ร.ร.บ้านปางส้าน
131
ร.ร.บ้านวังตะเคียน
132
ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง (มิตรภาพที่ 26)
133
ร.ร.เก้าเลี้ยววิทยา
134
ร.ร.โกรกพระ
135
ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
136
ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์
137
ร.ร.ท่าตะโกพิทยาคม
138
ร.ร.บ้านบึงราษฎร์
139
ร.ร.พยุหะพิทยาคม
140
ร.ร.ไพศาลีพิทยา
141
ร.ร.วัดนิเวศวุฒาราม
142
ร.ร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม
143
ร.ร.บึงบอระเพ็ดวิทยา
144
ร.ร.วัดสันติธรรม
145
ร.ร.นครสวรรค์
146
ร.ร.พระบางวิทยา
147
ร.ร.วัดท่าทอง
148
ร.ร.นครสวรรค์ปัญญานุกูล
149
ร.ร.จิรประวัติวิทยาคม
150
ร.ร.วัดหนองปลิง
151
ร.ร.สตรีนครสวรรค์
152
ร.ร.แม่วงก์พิทยาคม
153
ร.ร.เทพศาลาประชาสรรค์
154
ร.ร.วัดสระแก้ว
155
ร.ร.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
156
ร.ร.ลาดยาววิทยาคม
157
ร.ร.วัดบ้านไร่
158
ร.ร.น่านนคร
159
ร.ร.น่านปัญญานุกูล
160
ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม
161
ร.ร.บ้านท่าวังผา
162
ร.ร.สารธรรมวิทยาคาร
163
ร.ร.บ้านนาวงศ์
164
ร.ร.บ้านปงสนุก
165
ร.ร.วรนคร
166
ร.ร.บ้านปรางค์
167
ร.ร.ปัว
168
ร.ร.เมืองแงง
169
ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
170
ร.ร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
171
ร.ร.ราชานุบาล
172
ร.ร.สตรีศรีน่าน
173
ร.ร.สา
174
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์น่าน
175
ร.ร.จุนวิทยาคม
176
ร.ร.บ้านดอนมูล
177
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 24
178
ร.ร.ฝายกวางวิทยาคม
179
ร.ร.งำเมืองวิทยาคม
180
ร.ร.ดอกคำใต้วิทยาคม
181
ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยลาน
182
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 46
183
ร.ร.พะเยาพิทยาคม
184
ร.ร.บ้านร่องห้า
185
ร.ร.วัดป่าแดง
186
ร.ร.วังสำโรงวังหว้า
187
ร.ร.วัดวังสำโรง
188
ร.ร.วัดบึงน้ำกลัด
189
ร.ร.ตะพานหิน
190
ร.ร.โพธิธรรมสุวัฒน์
191
ร.ร.วัดโพทะเล
192
ร.ร.บ้านดงเสือเหลืองพิทยาคม
193
ร.ร.วังกรดพิทยา
194
ร.ร.พิจิตรพิทยาคม
195
ร.ร.วชิรบารมีพิทยาคม
196
ร.ร.บ้านแยง
197
ร.ร.นครบางยางพิทยาคม
198
ร.ร.บ้านหนองนากวางอั้น
199
ร.ร.บ่อวิทยาบางระกำ
200
ร.ร.บางระกำวิทยา
201
ร.ร.วัดโป่งหม้อข้าว
202
ร.ร.ประชาสงเคราะห์วิทยา
203
ร.ร.วัดอรัญญิก
204
ร.ร.พุทธชินราชพิทยา
205
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาโซน 1
206
ร.ร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
207
ร.ร.วัดยาง (มีมานะวิทยา)
208
ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม
209
ร.ร.วัดมหาวนาราม
210
ร.ร.สะพานที่ 3
211
ร.ร.วัดเนินมะคึด
212
ร.ร.วัดตาปะขาวหาย
213
ร.ร.วัดยางเอน
214
ร.ร.จ่านกร้อง
215
ร.ร.วัดโพธิญาณ
216
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
217
ร.ร.วัดจันทร์ตะวันตก
218
ร.ร.ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
219
ร.ร.บ้านพลายชุมพล
220
ร.ร.วัดจันทร์ตะวันออก
221
ร.ร.ดอนทองวิทยา
222
ร.ร.จ่าการบุญ
223
ร.ร.บ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
224
ร.ร.บ้านบึงกระดาน
225
ร.ร.บ้านบึงพร้าว
226
ร.ร.พิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
227
ร.ร.วังทองพิทยาคม
228
ร.ร.บ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
229
ร.ร.วัดโบสถ์ศึกษา
230
ร.ร.วัดโบสถ์
231
ร.ร.วัดน้ำคบ
232
ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)
233
ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล
234
ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์
235
ร.ร.เมืองแพร่
236
ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา
237
ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่
238
ร.ร.พิริยาลัย
239
ร.ร.วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
240
ร.ร.บ้านแม่ยางเปรี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
241
ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์
242
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 25
243
ร.ร.บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
244
ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์
245
ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์
246
ร.ร.ขุนยวม
247
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
248
ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
249
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 22
250
ร.ร.ปายวิทยา
251
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
252
ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
253
ร.ร.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
254
ร.ร.บ้านไร่วิทยา
255
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 (ทุ่งพร้าว)
256
ร.ร.บ้านวังเพลิง
257
ร.ร.บ้านนกเขาเปล้า
258
ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี
259
ร.ร.บ้านม่วงค่อม
260
ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา
261
ร.ร.ชัยบาดาลพิทยาคม
262
ร.ร.บ้านท่าดินดำ
263
ร.ร.นิคมลำนารายณ์
264
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
265
ร.ร.ท่าวุ้งวิทยาคาร
266
ร.ร.วัดโพธิ์ระหัต
267
ร.ร.วัดใหม่จำปาทอง
268
ร.ร.โคกตูมวิทยา
269
ร.ร.พิบูลย์สงเคราะห์ 1
270
ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)
271
ร.ร.พิบูลวิทยาลัย
272
ร.ร.ชุบศร
273
ร.ร.พลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50
274
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
275
ร.ร.วัดตองปุ
276
ร.ร.พระนารายณ์
277
ร.ร.บ้านสามเรือน (วันครู 2500)
278
ร.ร.บ้านโคกตูม
279
ร.ร.เกาะคาวิทยาคม
280
ร.ร.ศาลาวิทยา
281
ร.ร.ประชาราชวิทยา
282
ร.ร.บ้านสบพลึง
283
ร.ร.บ้านบ่อห้อ
284
ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
285
ร.ร.บ้านอ้อน
286
ร.ร.แม่ถอดวิทยา
287
ร.ร.ล้อมแรดวิทยา
288
ร.ร.เถินวิทยา
289
ร.ร.ห้วยแก้ววิทยา
290
ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
291
ร.ร.ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
292
ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย
293
ร.ร.เมืองมายวิทยา
294
ร.ร.วัดศรีปรีดานุเคราะห์
295
ร.ร.ลำปางกัลยาณี
296
ร.ร.วัดเสด็จ
297
ร.ร.แม่พริกวิทยา
298
ร.ร.แม่เมาะวิทยา
299
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่ง
300
ร.ร.สบปราบพิทยาคม
301
ร.ร.ชุมชนบ้านจัว
302
ร.ร.บ้านหล่าย
303
ร.ร.เวียงตาลพิทยาคม
304
ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา
305
ร.ร.วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
306
ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
307
ร.ร.บ้านห้วยหละ
308
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26
309
ร.ร.วชิรป่าซาง
310
ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม
311
ร.ร.จักรคำคณาทรลำพูน
312
ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์
313
ร.ร.บ้านแป้นพิทยา
314
ร.ร.แม่ทาวิทยาคม
315
ร.ร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก
316
ร.ร.วัดอัมพวัน
317
ร.ร.วัดพรหมสาคร
318
ร.ร.สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)
319
ร.ร.สิงห์บุรี
320
ร.ร.อินทร์บุรี
321
ร.ร.วัดโบสถ์
322
ร.ร.ศรีวินิตวิทยาคม (ลามูลนิธิ)
323
ร.ร.ทองเอนวิทยา
324
ร.ร.กงไกรลาศวิทยา
325
ร.ร.บ้านสนามบิน
326
ร.ร.วัดคูหาสุวรรณ
327
ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม
328
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
329
ร.ร.อุดมดรุณี
330
ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม
331
ร.ร.ศรีนคร
332
ร.ร.บ้านหนองแหน
333
ร.ร.บ้านสารจิตร
334
ร.ร.ท่าชัยวิทยา
335
ร.ร.บ้านแก่ง
336
ร.ร.บ้านแก่งวิทยา
337
ร.ร.ไชยะวิทยา
338
ร.ร.บ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ)
339
ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
340
ร.ร.บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
341
ร.ร.บ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)
342
ร.ร.เทวัญอำนวยวิทย์
343
ร.ร.บ้านป่ากุมเกาะ
344
ร.ร.วัดปากน้ำ
345
ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
346
ร.ร.วัดด่านช้าง
347
ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
348
ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย
349
ร.ร.วัดเดิมบาง
350
ร.ร.วัดท่าช้าง
351
ร.ร.บ่อกรุวิทยา
352
ร.ร.บางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)
353
ร.ร.วัดช่องลม
354
ร.ร.วัดสวนแตง
355
ร.ร.วัดวรจันทร์
356
ร.ร.วัดพระธาตุ
357
ร.ร.สงวนหญิง
358
ร.ร.สวนแตงวิทยา
359
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
360
ร.ร.วัดโคกโคเฒ่า
361
ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
362
ร.ร.วัดแก้ว
363
ร.ร.สุพรรณภูมิ
364
ร.ร.วัดบ้านกล้วย
365
ร.ร.ศรีประจันต์ (เมธีประมุข)
366
ร.ร.วัดบางบอน
367
ร.ร.บางลี่วิทยา
368
ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม
369
ร.ร.วัดบางขวาก
370
ร.ร.วัดนางพิมพ์
371
ร.ร.บ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา)
372
ร.ร.วัดสระกร่างเจริญธรรม
373
ร.ร.วัดปทุมสราวาส
374
ร.ร.อู่ทอง
375
ร.ร.วัดหนองตาสาม
376
ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย
377
ร.ร.วัดน้ำอาบ
378
ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)
379
ร.ร.โพธิ์ทอง (จินดามณี)
380
ร.ร.สตรีอ่างทอง
381
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
382
ร.ร.วัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์)
383
ร.ร.ชุมชนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
384
ร.ร.วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)
385
ร.ร.น้ำปาดชนูปถัมภ์
386
ร.ร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
387
ร.ร.พิชัย
388
ร.ร.บ้านในเมือง
389
ร.ร.ชุมชนเมืองปากฝาง
390
ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา
391
ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
392
ร.ร.อุตรดิตถ์วิทยา
393
ร.ร.น้ำริดวิทยา
394
ร.ร.สวนหลวง
395
ร.ร.อุตรดิตถ์
396
ร.ร.วัดอรัญญิการาม
397
ร.ร.วังกระพี้พิทยาคม
398
ร.ร.ลับแลศรีวิทยา
399
ร.ร.ลับแลพิทยาคม
400
ร.ร.บ้านไร่พิทยา
401
ร.ร.วังหินวิทยาคม
402
ร.ร.วัดสะนำ
403
ร.ร.อุทัยวิทยาคม
404
ร.ร.พุทธมงคลวิทยา
405
ร.ร.หนองขาหย่างวิทยา
406
ร.ร.วัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
407
ร.ร.หนองฉางวิทยา
408
ร.ร.บ้านทุ่งนาวิทยา
409
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนา
410
ร.ร.นาไคร้พิทยาสรรพ์
411
ร.ร.บ้านบัวขาว (วันครู 2500)
412
ร.ร.กุฉินารายณ์
413
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
414
ร.ร.กุดสิมวิทยาสาร
415
ร.ร.เขาวงพิทยาคาร
416
ร.ร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
417
ร.ร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
418
ร.ร.สงเปลือยวิทยายน
419
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
420
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาลัย
421
ร.ร.อนุกูลนารี
422
ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์
423
ร.ร.ดอนยานางศึกษา
424
ร.ร.ยางตลาดวิทยา
425
ร.ร.โคกคำวิทยา
426
ร.ร.โคกศรีวิทยายน
427
ร.ร.ชุมชนบ้านป่าแดง
428
ร.ร.สมเด็จพิทยาคม
429
ร.ร.โนนชาด
430
ร.ร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
431
ร.ร.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
432
ร.ร.บ้านหนองชุมแสง
433
ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร
434
ร.ร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
435
ร.ร.นิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ 2
436
ร.ร.ห้วยผึ้งพิทยา
437
ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม
438
ร.ร.รังสรรค์วิทยาคม
439
ร.ร.บ้านแฮดศึกษา
440
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น
441
ร.ร.บ้านหนองไฮขามเปี้ย
442
ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล
443
ร.ร.ชนบทศึกษา
444
ร.ร.กุดเข้ห้วยบง
445
ร.ร.บ้านชุมแพ
446
ร.ร.บ้านหนองคะเน
447
ร.ร.จตุรมิตรวิทยาคาร
448
ร.ร.หนองไผ่พิทยาคม
449
ร.ร.ชุมแพวิทยายน
450
ร.ร.ชุมแพศึกษา
451
ร.ร.ชุมชนชุมแพ
452
ร.ร.น้ำพองประชานุกูล
453
ร.ร.บ้านคำบง
454
ร.ร.บ้านเสียวโคกกลาง
455
ร.ร.น้ำพอง
456
ร.ร.น้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก
457
ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
458
ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา
459
ร.ร.บ้านเกิ้ง
460
ร.ร.บ้านไผ่ประถมศึกษา
461
ร.ร.บ้านไผ่
462
ร.ร.บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
463
ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง
464
ร.ร.ฝางวิทยายน
465
ร.ร.โนนข่าวิทยา
466
ร.ร.พล
467
ร.ร.บ้านแดงน้อย
468
ร.ร.นครขอนแก่น
469
ร.ร.บ้านแดงใหญ่
470
ร.ร.บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)
471
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 2
472
ร.ร.บ้านหนองหิน
473
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 3
474
ร.ร.บ้านม่วง
475
ร.ร.ขอนแก่นพัฒนาศึกษา
476
ร.ร.บ้านเป็ด
477
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
478
ร.ร.บ้านโคกนางามปลาเซียม
479
ร.ร.ขามแก่นนคร
480
ร.ร.สนามบิน
481
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
482
ร.ร.บ้านโนนม่วง
483
ร.ร.กัลยาณวัตร
484
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 2
485
ร.ร.ขอนแก่นวิทยาลัย
486
ร.ร.บ้านหนองหลุบ
487
ร.ร.จระเข้วิทยายน
488
ร.ร.หนองเรือวิทยา
489
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองเรือ
490
ร.ร.เบญจมิตรวิทยา
491
ร.ร.หนองสองห้องวิทยา
492
ร.ร.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
493
ร.ร.ศรีแก้งคร้อ
494
ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
495
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา
496
ร.ร.บ้านซำมูลนาก
497
ร.ร.กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
498
ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย
499
ร.ร.คอนสารวิทยาคม
500
ร.ร.ระหารเจริญวิทยา
501
ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล
502
ร.ร.จัตุรัสวิทยาการ
503
ร.ร.บ้านละหาน
504
ร.ร.ชุมชนบ้านเพชร
505
ร.ร.เพชรพิทยาสรรค์
506
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา
507
ร.ร.ภูมิวิทยา
508
ร.ร.ภูเขียว
509
ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา
510
ร.ร.กุดตุ้มวิทยา
511
ร.ร.เทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
512
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
513
ร.ร.สุนทรวัฒนา
514
ร.ร.สตรีชัยภูมิ
515
ร.ร.เชียงยืนวิทยา
516
ร.ร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
517
ร.ร.พะทายพิทยาคม
518
ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม
519
ร.ร.อุเทนพัฒนา
520
ร.ร.บ้านพะทาย
521
ร.ร.วัดบึงเหล็ก
522
ร.ร.ธาตุพนม
523
ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่ง
524
ร.ร.วัดพระธาตุพนม (พนมพิทยาคาร)
525
ร.ร.นาถ่อนวิทยานุกูล
526
ร.ร.นาถ่อนพัฒนา
527
ร.ร.บ้านแพงวิทยา
528
ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม
529
ร.ร.มหาชัยวิทยาคม
530
ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย
531
ร.ร.ศรีโคตรบูรณ์
532
ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม
533
ร.ร.นครพนมวิทยาคม
534
ร.ร.บ้านสำราญ
535
ร.ร.สุนทรวิจิตรจังหวัดนครพนม
536
ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์
537
ร.ร.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
538
ร.ร.บ้านโนนสัง
539
ร.ร.สีดาวิทยา
540
ร.ร.เทพาลัย
541
ร.ร.บ้านแชะ
542
ร.ร.ครบุรี
543
ร.ร.ครบุรีวิทยา
544
ร.ร.จักราชราษฎร์สามัคคี
545
ร.ร.วัดหนองพลวง
546
ร.ร.จักราชวิทยา
547
ร.ร.รัฐการุณวิทยา
548
ร.ร.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
549
ร.ร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง
550
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)
551
ร.ร.ชุมพวงศึกษา
552
ร.ร.บ้านละโว้
553
ร.ร.พิกุลทอง
554
ร.ร.หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
555
ร.ร.มัธยมด่านขุนทด
556
ร.ร.หนองกราดวัฒนา
557
ร.ร.ด่านขุนทด
558
ร.ร.วัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์)
559
ร.ร.ธารปราสาทเพชรวิทยา
560
ร.ร.บ้านศรีสุข
561
ร.ร.บ้านธารปราสาท
562
ร.ร.ศรีสุขวิทยา
563
ร.ร.เกล็ดลิ้นวิทยา
564
ร.ร.บ้านหนองสาหร่าย
565
ร.ร.ปากช่อง
566
ร.ร.นิคมพิมายศึกษา
567
ร.ร.พิมายสามัคคี 1
568
ร.ร.บ้านกระเบื้องใหญ่
569
ร.ร.พิมายดำรงวิทยาคม
570
ร.ร.ท้าวสุรนารี
571
ร.ร.บ้านตะบอง (เจริญราษฎร์อุทิศ)
572
ร.ร.พิมายวิทยา
573
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองจิก
574
ร.ร.กุลโน
575
ร.ร.บ้านดอนแซะ
576
ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน
577
ร.ร.บ้านพุทรา
578
ร.ร.บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
579
ร.ร.สุรนารีวิทยา 2
580
ร.ร.บ้านหัวทะเล
581
ร.ร.สุรนารีวิทยา
582
ร.ร.มหิศราธิบดี
583
ร.ร.เคหะประชาสามัคคี
584
ร.ร.บ้านบึงสาร
585
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
586
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 2
587
ร.ร.บ้านดอนขวาง
588
ร.ร.เมืองนครราชสีมา
589
ร.ร.วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7
590
ร.ร.วัดทุ่งสว่าง
591
ร.ร.บ้านหลักร้อย
592
ร.ร.บ้านพะไล
593
ร.ร.วัดสระแก้ว
594
ร.ร.บ้านจอหอ
595
ร.ร.โคราชพิทยาคม
596
ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์
597
ร.ร.สามัคคีรถไฟ
598
ร.ร.สวนหม่อน
599
ร.ร.บึงพญาปราบ
600
ร.ร.สุขานารี
601
ร.ร.อ่างห้วยยาง
602
ร.ร.บุญวัฒนา
603
ร.ร.ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วิริยะคุณ)
604
ร.ร.บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
605
ร.ร.ไทยวัฒนาประชารัฐ
606
ร.ร.บ้านใหม่สำโรง
607
ร.ร.บ้านมะเกลือใหม่
608
ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม
609
ร.ร.บ้านหินดาด
610
ร.ร.บ้านตะโคงสามัคคี
611
ร.ร.คูเมืองวิทยาคม
612
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขมาร
613
ร.ร.บ้านสาวเอ้
614
ร.ร.บ้านจิก
615
ร.ร.ถนนหักพิทยาคม
616
ร.ร.พิมพ์รัฐประชาสรรค์
617
ร.ร.บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
618
ร.ร.บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
619
ร.ร.นางรอง
620
ร.ร.ร่มเกล้า
621
ร.ร.วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
622
ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม
623
ร.ร.ประโคนชัยวิทยา
624
ร.ร.บ้านโคกกลาง
625
ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
626
ร.ร.บ้านสุขสำราญ
627
ร.ร.บ้านหูทำนบ
628
ร.ร.บ้านบุ่งเบา
629
ร.ร.พุทไธสง
630
ร.ร.เสนศิริอนุสรณ์
631
ร.ร.สวายจีกพิทยาคม
632
ร.ร.ภัทรบพิตร
633
ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม
634
ร.ร.บ้านโคกวัด
635
ร.ร.ห้องสองวิทยาคม
636
ร.ร.กนกศิลป์พิทยาคม
637
ร.ร.ไตรภูมิวิทยา
638
ร.ร.วัดโพธิ์ทอง
639
ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม
640
ร.ร.เบญจคามวิทยา
641
ร.ร.สามัคคีมีชัยวิทยา
642
ร.ร.วัดบ้านสวายสอ
643
ร.ร.บ้านหนองโสน
644
ร.ร.เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
645
ร.ร.จตุราษฎร์พิทยาคม
646
ร.ร.ธารทองพิทยาคม
647
ร.ร.บ้านดงยายเภา
648
ร.ร.บ้านสตึก
649
ร.ร.บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)
650
ร.ร.บ้านร่อนทอง
651
ร.ร.ร่อนทองพิทยาคม
652
ร.ร.โนนค้อ
653
ร.ร.บ้านหนองบัวเจ้าป่า
654
ร.ร.สตึก
655
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม
656
ร.ร.บ้านเหล่าหญ้า
657
ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม
658
ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์
659
ร.ร.บ้านปากน้ำ
660
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
661
ร.ร.เพชรพิทยาคม
662
ร.ร.บ้านชอนไพร
663
ร.ร.วิทยานุกูลนารี
664
ร.ร.บ้านโนนสะอาด
665
ร.ร.บ้านสะเดียง
666
ร.ร.บ้านป่าแดง
667
ร.ร.บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
668
ร.ร.เนินพิทยาคม
669
ร.ร.บ้านโตก
670
ร.ร.พุขามครุฑมณีอุทิศ
671
ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์
672
ร.ร.เมืองราดวิทยาคม
673
ร.ร.หล่มเก่าพิทยาคม
674
ร.ร.หล่มสักวิทยาคม
675
ร.ร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล
676
ร.ร.บ้านบุ่งคล้า
677
ร.ร.บ้านน้ำชุน
678
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
679
ร.ร.บ้านวังร่อง
680
ร.ร.บ้านน้ำก้อ
681
ร.ร.ติ้ววิทยาคม
682
ร.ร.กันทรวิชัย
683
ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์
684
ร.ร.บ้านสังข์ทอง
685
ร.ร.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
686
ร.ร.ดอนกลอยหนองยาง
687
ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม
688
ร.ร.กู่ทองพิทยาคม
689
ร.ร.ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
690
ร.ร.ชุมชนบ้านดงบัง
691
ร.ร.บ้านสระบาก
692
ร.ร.บ้านหนองระเวียง
693
ร.ร.บ้านหัวหมู
694
ร.ร.บ้านสระแคน
695
ร.ร.บ้านหนองสนมดอนติ้ว
696
ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาการ
697
ร.ร.บ้านเม็กดำ
698
ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม
699
ร.ร.บ้านท่าสองคอน
700
ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร
701
ร.ร.มหาวิชานุกูล
702
ร.ร.ผดุงนารี
703
ร.ร.สารคามพิทยาคม
704
ร.ร.บ้านหนองไฮ
705
ร.ร.เมืองวาปีปทุม
706
ร.ร.วาปีปทุม
707
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
708
ร.ร.บ้านหนองบัวกุดอ้อ (วุฒิวิทยาคม)
709
ร.ร.บ้านนาเลา
710
ร.ร.คำชะอีพิทยาคม
711
ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี
712
ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา
713
ร.ร.ผาเทิบวิทยา
714
ร.ร.คำสร้อยพิทยาสรรค์
715
ร.ร.บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
716
ร.ร.บ้านนาอุดม
717
ร.ร.ศึกษาพิเศษมุกดาหาร
718
ร.ร.มุกดาหารวิทยานุกูล
719
ร.ร.บ้านหนองหอยป่าหวาย
720
ร.ร.มุกดาลัย
721
ร.ร.เมืองใหม่
722
ร.ร.มุกดาหาร
723
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
724
ร.ร.นวมินทราชูทิศอีสาน
725
ร.ร.บ้านนาโปใหญ่
726
ร.ร.ศรีบุญเรือง
727
ร.ร.เมืองมุกวิทยาคม
728
ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา
729
ร.ร.บ้านสองคร
730
ร.ร.บ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)
731
ร.ร.บ้านหัวงัว
732
ร.ร.กุดชุมวิทยาคม
733
ร.ร.บ้านโนนยาง
734
ร.ร.ชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)
735
ร.ร.คำเขื่อนแก้ว
736
ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
737
ร.ร.ป่าติ้ววิทยา
738
ร.ร.ชุมชนบ้านศรีฐาน
739
ร.ร.ศรีฐานกระจายศึกษา
740
ร.ร.มหาชนะชัยวิทยาคม
741
ร.ร.มหาชนะชัย
742
ร.ร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม
743
ร.ร.ฟ้าหยาดราษฎร์นิยม
744
ร.ร.ยโสธรพิทยาคม
745
ร.ร.สิงห์สามัคคีวิทยา
746
ร.ร.สอนแก้วว่องไววิทยา
747
ร.ร.ยโสธรพิทยาสรรค์
748
ร.ร.บ้านตาดทอง
749
ร.ร.เลิงนกทา
750
ร.ร.บ้านด่าน
751
ร.ร.บ้านม่วงกาชัง
752
ร.ร.บ้านดอนฮี
753
ร.ร.บ้านกุดคอก่านโคกสำราญ
754
ร.ร.บ้านกุดแห่
755
ร.ร.บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน
756
ร.ร.บ้านหนองยางห้วยสะแบก
757
ร.ร.บ้านธวัชบุรี
758
ร.ร.ธงธานี
759
ร.ร.บ้านพนมไพร
760
ร.ร.บ้านนาชม (นาชมพิทยาสิทธิ์)
761
ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร
762
ร.ร.บ้านโพธิ์ใหญ่
763
ร.ร.น้ำใสวรวิทย์
764
ร.ร.บ้านสระแก้ว
765
ร.ร.วารีสวัสดิ์วิทยา
766
ร.ร.โนนไทยพิทยาคาร
767
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์
768
ร.ร.ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
769
ร.ร.พนาลัยวิทยาเสริม
770
ร.ร.บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
771
ร.ร.โพนทองวิทยายน
772
ร.ร.โพนทองพัฒนาวิทยา
773
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
774
ร.ร.ขัติยะวงษา
775
ร.ร.สตรีศึกษา
776
ร.ร.พลาญชัยพิทยาคม
777
ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด
778
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
779
ร.ร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
780
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ
781
ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย
782
ร.ร.โสภาพพิทยาภรณ์
783
ร.ร.เมืองสุวรรณภูมิ
784
ร.ร.บ้านกลางเสลภูมิ
785
ร.ร.เสลภูมิพิทยาคม
786
ร.ร.ท่าม่วงวิทยาคม
787
ร.ร.เสลภูมิ
788
ร.ร.บ้านดงประเสริฐ
789
ร.ร.บ้านดงหวาย
790
ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา
791
ร.ร.วังโพนงามวิทยา
792
ร.ร.บ้านโคกงาม
793
ร.ร.ชุมชนภูเรือ
794
ร.ร.ภูเรือวิทยา
795
ร.ร.บ้านก้างปลา
796
ร.ร.เลยพิทยาคม
797
ร.ร.บ้านนาดินดำ
798
ร.ร.บ้านน้ำภู
799
ร.ร.นาอ้อวิทยา
800
ร.ร.เมืองเลย
801
ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา
802
ร.ร.บ้านวังแท่น
803
ร.ร.ศรีสงครามวิทยา
804
ร.ร.ชุมชนวังสะพุง
805
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เลย
806
ร.ร.บ้านปากปวน
807
ร.ร.บ้านวังสะพุง
808
ร.ร.บ้านจานทองกวาวพิทยา
809
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา
810
ร.ร.บ้านตระกาศขอนแก่น
811
ร.ร.บ้านตาลอยหนองคัน
812
ร.ร.กันทรารมณ์
813
ร.ร.บ้านกันจาน
814
ร.ร.บ้านใจดี
815
ร.ร.สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
816
ร.ร.บ้านสะเดาใหญ่
817
ร.ร.ขุขันธ์วิทยา
818
ร.ร.สวงษ์พัฒนศึกษา
819
ร.ร.บ้านชำแระกลาง
820
ร.ร.บ้านระกา
821
ร.ร.ขุขันธ์
822
ร.ร.บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
823
ร.ร.นิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
824
ร.ร.บ้านกราม
825
ร.ร.บ้านโพธิ์กระมัล
826
ร.ร.บ้านกุดนาแก้ว
827
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29
828
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
829
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
830
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม
831
ร.ร.บ้านหนองโพนเขวา
832
ร.ร.สตรีสิริเกศ
833
ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม
834
ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม
835
ร.ร.บ้านหนองห้าง
836
ร.ร.กำแพง
837
ร.ร.จตุรภูมิพิทยาคาร
838
ร.ร.บ้านสระภู
839
ร.ร.กุสุมาลย์วิทยาคม
840
ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์
841
ร.ร.ชุมชนบดมาดพอกน้อย
842
ร.ร.ชุมชนดงม่วงไข่
843
ร.ร.พังโคนวิทยาคม
844
ร.ร.บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)
845
ร.ร.นาแก้วพิทยาคม
846
ร.ร.หนองผือเทพนิมิต
847
ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
848
ร.ร.สกลนครพัฒนศึกษา
849
ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
850
ร.ร.บ้านพังขวางวัฒนศิลป์
851
ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
852
ร.ร.ดงมะไฟวิทยา
853
ร.ร.นาอ้อยคำสะอาด
854
ร.ร.ท่าแร่วิทยา
855
ร.ร.บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ)
856
ร.ร.บ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
857
ร.ร.มัธยมวานรนิวาส
858
ร.ร.ชุมชนขัวสูงสวรรค์
859
ร.ร.บ้านเดื่อศรีคันไชย
860
ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
861
ร.ร.สว่างแดนดิน
862
ร.ร.แวงพิทยาคม
863
ร.ร.หนองหลวงศึกษา
864
ร.ร.บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)
865
ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
866
ร.ร.บ้านโมน
867
ร.ร.บ้านหนองทุ่ม
868
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
869
ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
870
ร.ร.บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
871
ร.ร.ท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
872
ร.ร.ศรีปทุมพิทยาคม
873
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท
874
ร.ร.รัฐประชาสามัคคี
875
ร.ร.ประสาทวิทยาคาร
876
ร.ร.เชื้อเพลิงวิทยา
877
ร.ร.ปราสาทศึกษาคาร
878
ร.ร.ปราสาท
879
ร.ร.บ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)
880
ร.ร.บ้านเชื้อเพลิง
881
ร.ร.สุรวิทยาคาร
882
ร.ร.สิรินธร
883
ร.ร.บ้านแกใหญ่
884
ร.ร.บ้านดงมัน
885
ร.ร.รามวิทยารัชมังคลาภิเษก
886
ร.ร.สุรินทร์ศึกษา (แผนกอนุบาล)
887
ร.ร.หนองโตงร์สุรวิทยาคาร
888
ร.ร.วีรวัฒน์โยธิน
889
ร.ร.บ้านตะติงไถง
890
ร.ร.มหิธรวิทยา
891
ร.ร.บ้านตะบัล
892
ร.ร.ศรีไผทสมันต์
893
ร.ร.รัตนะ
894
ร.ร.โชคเพชรพิทยา
895
ร.ร.บ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)
896
ร.ร.บ้านน้ำเขียว (มัธยม)
897
ร.ร.รัตนบุรี
898
ร.ร.หนองบัวบาน
899
ร.ร.บ้านผือ (ประชาพัฒนา)
900
ร.ร.รัตนวิทยาคม
901
ร.ร.บ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา)
902
ร.ร.บ้านศรีตะวัน
903
ร.ร.บ้านยางเตี้ย
904
ร.ร.หนองแวงวิทยาคม
905
ร.ร.บ้านกะลัน (กระแสร์วิทยานุเคราะห์)
906
ร.ร.บ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
907
ร.ร.ขะเนก
908
ร.ร.ห้วยจริงวิทยา
909
ร.ร.บ้านระแงง
910
ร.ร.บ้านระเวียง
911
ร.ร.บ้านพันษี
912
ร.ร.ศีขรภูมิพิสัย
913
ร.ร.บ้านบึงขวาง
914
ร.ร.บ้านแคน
915
ร.ร.หนองขุนศรีวิทยา
916
ร.ร.บ้านหัวงัว
917
ร.ร.สังขะวิทยาคม
918
ร.ร.สำโรงทาบวิทยาคม
919
ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม
920
ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน
921
ร.ร.น้ำสวยวิทยา
922
ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
923
ร.ร.เซกา
924
ร.ร.บ้านทองสาย
925
ร.ร.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
926
ร.ร.บึงกาฬ
927
ร.ร.โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
928
ร.ร.บึงของหลงวิทยา
929
ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม
930
ร.ร.บ้านห้วยไม้ชอด
931
ร.ร.ปากคาดพิทยาคม
932
ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย
933
ร.ร.ชุมชนบ้านปากสวย
934
ร.ร.กุดบงพิทยาคาร
935
ร.ร.ปากสวยพิทยาคม
936
ร.ร.ธนากรสงเคราะห์
937
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร
938
ร.ร.บ้านคุยนางขาว
939
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
940
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 14
941
ร.ร.อักษรอดุลวิทยา
942
ร.ร.บ้านหนองจันทน์
943
ร.ร.ศรีวิไลวิทยา
944
ร.ร.กุดแห่วิทยา
945
ร.ร.บ้านกกค้อกกโพธิ์
946
ร.ร.บ้านหนองบัวคำแสน
947
ร.ร.บ้านแสงดาวโนนธาตุ
948
ร.ร.บ้านฝั่งแดง
949
ร.ร.บ้านหนองด่าน
950
ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์
951
ร.ร.บ้านบกโนนเรียง
952
ร.ร.วังน้ำขาวชนูปถัมภ์
953
ร.ร.บ้านดินทรายอ่อน
954
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 81
955
ร.ร.ชุมชนนาคำไฮวิทยา
956
ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร
957
ร.ร.หนองบัววิทยายน
958
ร.ร.บ้านนาดี
959
ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง
960
ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
961
ร.ร.เมืองใหม่วิทยา
962
ร.ร.อำนาจเจริญ 2
963
ร.ร.นาผือโคกกอก
964
ร.ร.เมืองอำนาจเจริญ
965
ร.ร.อำนาจเจริญ
966
ร.ร.บ้านกุดปลาดุก
967
ร.ร.นายมวิทยาคาร
968
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
969
ร.ร.ลืออำนาจวิทยาคม
970
ร.ร.เสนางคนิคม
971
ร.ร.ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
972
ร.ร.บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
973
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำฆ้อง
974
ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
975
ร.ร.กุมภวาปี
976
ร.ร.บ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
977
ร.ร.โนนสะอาดพิทยาสรรค์
978
ร.ร.บ้านผือพิทยาสรรค์
979
ร.ร.บ้านดงหวายดงขวาง
980
ร.ร.บริบาลภูมิเขตต์
981
ร.ร.ชุมชนบ้านแวง
982
ร.ร.หนองสำโรงวิทยา
983
ร.ร.บ้านหนองบัว
984
ร.ร.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
985
ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
986
ร.ร.ราชินูทิศ 2
987
ร.ร.บ้านหนองหว้าหนองไผ่
988
ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม
989
ร.ร.บ้านเลื่อม
990
ร.ร.อุดรพัฒนาการ
991
ร.ร.สตรีราชินูทิศ
992
ร.ร.บ้านคำกลิ้ง
993
ร.ร.บ้านดงอุดม
994
ร.ร.บ้านหนองตุ
995
ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร
996
ร.ร.บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
997
ร.ร.บ้านหนองขุ่นเหล่าวิทยา
998
ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
999
ร.ร.บ้านหนองนาคำ
1000
ร.ร.ชุมชนหมูหม่นวิทยาสรรค์
1001
ร.ร.บ้านหมากแข้ง
1002
ร.ร.บ้านหนองหาน
1003
ร.ร.บ้านหนองบัวแดง
1004
ร.ร.บ้านนิคมหนองตาล
1005
ร.ร.บ้านม่วงประชาบำรุง
1006
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองเม็ก
1007
ร.ร.หนองหานวิทยา
1008
ร.ร.บ้านต้องหนองสระปลา
1009
ร.ร.พังเคนพิทยา
1010
ร.ร.สว่างวีระวงศ์
1011
ร.ร.ขุมคำวิทยาคาร
1012
ร.ร.บ้านบึงหอม
1013
ร.ร.บ้านบาก
1014
ร.ร.บ้านหนองผือ
1015
ร.ร.บ้านหนองนกทา
1016
ร.ร.ชุมชนบ้านขามป้อม
1017
ร.ร.นาหว้าเหนือ
1018
ร.ร.บ้านม่วงเฒ่า
1019
ร.ร.บ้านนาตาลเหนือ
1020
ร.ร.บ้านห้วยยาง
1021
ร.ร.บ้านยางกระเดา
1022
ร.ร.บ้านหนองแสง
1023
ร.ร.ดำรงสินอุทิศ
1024
ร.ร.เดชอุดม
1025
ร.ร.บ้านป่าโมง
1026
ร.ร.นาคสมุทรสงเคราะห์
1027
ร.ร.บ้านนาพิน
1028
ร.ร.มัธยมตระการพืชผล
1029
ร.ร.บ้านคำสมิง
1030
ร.ร.บ้านกุศกร
1031
ร.ร.ชุมชนบ้านสะพือ
1032
ร.ร.บ้านคอนสาย
1033
ร.ร.เกษมสีมาวิทยาคาร
1034
ร.ร.บ้านกระเดียน
1035
ร.ร.ตระการพืชผล
1036
ร.ร.บ้านสร้างแก้ว
1037
ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี
1038
ร.ร.พิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร)
1039
ร.ร.นารีนุกูล
1040
ร.ร.ทุ่งขุ่นน้อยจานวิทยา
1041
ร.ร.ศรีปทุมพิทยาคาร
1042
ร.ร.บ้านขามใหญ่
1043
ร.ร.นารีนุกูล 2
1044
ร.ร.บ้านปลาดุก
1045
ร.ร.บ้านด้ามพร้า
1046
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32
1047
ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
1048
ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
1049
ร.ร.หนองขอนวิทยา
1050
ร.ร.ประชาสามัคคี
1051
ร.ร.อุบลวิทยากร
1052
ร.ร.บ้านหนองช้าง
1053
ร.ร.บ้านท่าบ่อ
1054
ร.ร.บ้านยางลุ่ม
1055
ร.ร.อุบลปัญญานุกูล
1056
ร.ร.เมืองอุบล (บ้านนาควาย)
1057
ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเรือ
1058
ร.ร.บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)
1059
ร.ร.บ้านธาตุ
1060
ร.ร.บ้านท่าลาด
1061
ร.ร.บ้านโนนบอน
1062
ร.ร.ชุมชนบ้านกุดเป่ง
1063
ร.ร.บุ่งหวาย
1064
ร.ร.บ้านดอนกลาง
1065
ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ
1066
ร.ร.ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13)
1067
ร.ร.วิจิตราพิทยา
1068
ร.ร.ดาราดาม
1069
ร.ร.ปทุมคงคา
1070
ร.ร.หอวัง
1071
ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
1072
ร.ร.สารวิทยา
1073
ร.ร.วัดหนัง
1074
ร.ร.บางมดวิทยา
1075
ร.ร.วัดราชาธิวาส
1076
ร.ร.วัดเบญจมบพิตร
1077
ร.ร.ราชวินิต
1078
ร.ร.วัดโบสถ์
1079
ร.ร.ราชวินิตมัธยม
1080
ร.ร.วัดน้อยนพคุณ
1081
ร.ร.เศรษฐเสถียร
1082
ร.ร.โยธินบูรณะ
1083
ร.ร.มหรรณพาราม
1084
ร.ร.วัดน้อยใน
1085
ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
1086
ร.ร.วัดพุทธบูชา
1087
ร.ร.วัดประยุรวงศาวาส
1088
ร.ร.ศึกษานารี
1089
ร.ร.วัดดาวคะนอง
1090
ร.ร.โฆสิตสโมสร
1091
ร.ร.สวนอนันต์
1092
ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม
1093
ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม
1094
ร.ร.วัดอมรินทราราม
1095
ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย
1096
ร.ร.สตรีวัดระฆัง
1097
ร.ร.ทวีธาภิเษก
1098
ร.ร.วัดหงส์รัตนาราม
1099
ร.ร.ประถมทวีธาภิเษก
1100
ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน
1101
ร.ร.บางกะปิ
1102
ร.ร.เทพลีลา
1103
ร.ร.ทวีธาภิเศก 2
1104
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
1105
ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค
1106
ร.ร.วัดเวตวันธรรมาวาส (มัธยม)
1107
ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา
1108
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์
1109
ร.ร.สิริรัตนาธร
1110
ร.ร.วัดบวรมงคล
1111
ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร
1112
ร.ร.สตรีมหาพฤฒาราม
1113
ร.ร.พุทธจักรวิทยา
1114
ร.ร.นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
1115
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
1116
ร.ร.วัดโสมนัส
1117
ร.ร.สายปัญญา
1118
ร.ร.เทพศิรินทร์
1119
ร.ร.วัดพลับพลาชัย
1120
ร.ร.วัดสระเกศ
1121
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
1122
ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย
1123
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
1124
ร.ร.วัดชนะสงคราม
1125
ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริ์
1126
ร.ร.วัดสังเวช
1127
ร.ร.สตรีวิทยา
1128
ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
1129
ร.ร.วัดราชบพิธ
1130
ร.ร.วัดบวรนิเวศ
1131
ร.ร.เบญจมราชาลัย
1132
ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
1133
ร.ร.วัดรางบัว
1134
ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
1135
ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
1136
ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
1137
ร.ร.มักกะสันพิทยา
1138
ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
1139
ร.ร.พญาไท
1140
ร.ร.ศรีอยุธยา
1141
ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม
1142
ร.ร.พรตพิทยพยัต
1143
ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม
1144
ร.ร.สตรีวิทยา 2
1145
ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี)
1146
ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา
1147
ร.ร.บดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนี)
1148
ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง
1149
ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย
1150
ร.ร.มหาวีรานุวัตร
1151
ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย
1152
ร.ร.วัดสุทธิวราราม
1153
ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
1154
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพญาไทสุวินทวงค์
1155
ร.ร.วัดอุทัยธาราม
1156
ร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์
1157
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
1158
ร.ร.วัดหนองเสือ
1159
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
1160
ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยาคม
1161
ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
1162
ร.ร.วิสุทธรังษี
1163
ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม
1164
ร.ร.เขาดินวิทยาคาร
1165
ร.ร.วัดคร้อพนัน
1166
ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม
1167
ร.ร.บ้านท่ามะกา
1168
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
1169
ร.ร.วัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร)
1170
ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
1171
ร.ร.บ้านวังโพธิ์
1172
ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
1173
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
1174
ร.ร.พนมทวนชนูปถัมภ์
1175
ร.ร.พนมทวนวิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)
1176
ร.ร.เทพมงคลรังษี
1177
ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
1178
ร.ร.วัดกระทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
1179
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
1180
ร.ร.ขลุงรัชดาภิเษก
1181
ร.ร.วัดรำพัน
1182
ร.ร.ท่าใหม่ (พูลสวัสราษฎร์นุกูล)
1183
ร.ร.นายายอามพิทยาคม
1184
ร.ร.โป่งน้ำร้อนพิทยาคม
1185
ร.ร.วัดทับไทร
1186
ร.ร.บ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
1187
ร.ร.มะขามสรรเสริญ
1188
ร.ร.วัดหนองบัว
1189
ร.ร.เบญจมานุสรณ์
1190
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
1191
ร.ร.สฤษดิ์เดช
1192
ร.ร.ศรียานุสรณ์
1193
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
1194
ร.ร.บ้านแก้ว
1195
ร.ร.วัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์)
1196
ร.ร.เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
1197
ร.ร.บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
1198
ร.ร.วัดท้องทั่ว (เอครพาณิช)
1199
ร.ร.บ้านปะตง
1200
ร.ร.บ้านตามูล
1201
ร.ร.สอยดาววิทยา
1202
ร.ร.แหลมสิงห์วิทยาคม
1203
ร.ร.พลิ้ว
1204
ร.ร.วัดเสม็ดเหนือ
1205
ร.ร.บางปะกงบวรวิทยายน
1206
ร.ร.ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
1207
ร.ร.วัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง)
1208
ร.ร.วัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์)
1209
ร.ร.วัดท่าเกวียน
1210
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
1211
ร.ร.พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
1212
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
1213
ร.ร.วัดเทพนิมิตร
1214
ร.ร.ดัดดรุณี
1215
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
1216
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
1217
ร.ร.บ้านวนท่าแครง
1218
ร.ร.วัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล)
1219
ร.ร.พุทธโสธร
1220
ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
1221
ร.ร.วัดประตูน้ำท่าไข่
1222
ร.ร.วัดโป่ง
1223
ร.ร.บ้านทุ่งกราด
1224
ร.ร.วัดหนองเกตุน้อย
1225
ร.ร.บางละมุง
1226
ร.ร.บ้านหนองชากแง้ว
1227
ร.ร.ผินแจ่มวิชาสอน
1228
ร.ร.วัดหนองเกตุใหญ่
1229
ร.ร.บ้านหนองซ้ำซาก
1230
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
1231
ร.ร.บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
1232
ร.ร.จิ้นฮั้ว
1233
ร.ร.วัดบ้านกลาง
1234
ร.ร.พนัสพิทยาคาร
1235
ร.ร.วัดเนินหลังเต่า
1236
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 42
1237
ร.ร.วัดโป่งปากดง
1238
ร.ร.วัดเซิดสำราญ
1239
ร.ร.เทศบาล 1
1240
ร.ร.เพลินจิตวิทยา
1241
ร.ร.วัดโคกท่าเจริญ (ปี่ทองราษฎร์ผดุง)
1242
ร.ร.วัดพานทอง
1243
ร.ร.พานทองสภาชนูปถัมภ์
1244
ร.ร.ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
1245
ร.ร.พงษ์ศิริวิทยา
1246
ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1247
ร.ร.ชลกันยานุกูลแสนสุข
1248
ร.ร.บ้านห้วยกะปิ (จิตราษฎร์ศรัทธา)
1249
ร.ร.ชลบุรีสุขบท
1250
ร.ร.เทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)
1251
ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา
1252
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองรี
1253
ร.ร.กล่อมปฐมวัย
1254
สาธารณสุขอำเภอ
1255
ร.ร.ชลราษฎรบำรุง
1256
ร.ร.ชลกันยานุกูล
1257
ร.ร.บ้านสวนอุดมวิทยา
1258
ร.ร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
1259
ร.ร.บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
1260
ร.ร.ศุทธรัตน์วัฒนาลัย
1261
ร.ร.บ้านหนองตะโก
1262
ร.ร.แสนสุขศึกษา
1263
ร.ร.วุฒิวิทยา
1264
ร.ร.สุขุมวิทยา
1265
ร.ร.วัดผาสุการาม (อาคาร 4)
1266
ร.ร.บ้านห้วยสาลิกา
1267
ร.ร.ประภัสสรวิทยา
1268
ร.ร.พณิชยการตะวันออก
1269
ร.ร.วิศวกรรมแหลมฉบัง
1270
ร.ร.ดาราสมุทรวิทยาลัย
1271
ร.ร.ศรีราชา
1272
ร.ร.วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)
1273
ร.ร.วัดมโนรม
1274
ร.ร.สัตหีบวิทยาคม
1275
ร.ร.บ้านอำเภอ
1276
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม
1277
ร.ร.วัดช้างทูน
1278
ร.ร.ตราษตระการคุณ
1279
ร.ร.ตราดสรรเสริญวิทยาคม
1280
ร.ร.บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
1281
ร.ร.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
1282
ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์
1283
ร.ร.เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
1284
ร.ร.ปากพลีวิทยาคาร
1285
ร.ร.ปิยะชาติพัฒนา
1286
ร.ร.วัดดอนยอ
1287
ร.ร.นวราชานุสรณ์
1288
ร.ร.วัดสันตยาราม (พระมุนีนายกอุปถัมภ์)
1289
ร.ร.เมืองนครนายก
1290
ร.ร.นครนายกวิทยาคม
1291
ร.ร.ชลนายกสงเคราะห์
1292
ร.ร.กำแพงแสนวิทยา
1293
ร.ร.อินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง)
1294
ร.ร.บ้านอ้อกระทิง
1295
ร.ร.วัดกกตาล (สีมารัตน์วิทยา)
1296
ร.ร.วัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
1297
ร.ร.วัดศีรษะทอง
1298
ร.ร.วัดกลางคูเวียง
1299
ร.ร.วัดไทร (สินศึกษาลัย)
1300
ร.ร.ภัทรญาณวิทยา
1301
ร.ร.วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)
1302
ร.ร.งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
1303
ร.ร.วัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์)
1304
ร.ร.วัดกลางบางแก้ว
1305
ร.ร.เพิ่มวิทยา
1306
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
1307
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
1308
ร.ร.วัดสาลวัน
1309
ร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
1310
ร.ร.บุณยศรีสวัสดิ์
1311
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย
1312
ร.ร.วัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
1313
ร.ร.วัดวังตะกู
1314
ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย
1315
ร.ร.วัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)
1316
ร.ร.วัดสามควายเผือก
1317
ร.ร.วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล)
1318
ร.ร.บ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์)
1319
ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา
1320
ร.ร.วัดม่วงตารศ
1321
ร.ร.วัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)
1322
ร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม
1323
ร.ร.วัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)
1324
ร.ร.ราชินีบูรณะ
1325
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า
1326
ร.ร.วัดเกาะวังไทร
1327
ร.ร.วัดห้วยจระเข้วิทยาคม
1328
ร.ร.วัดพระประโทณเจดีย์ (ตั้งตรงจิตร 4)
1329
ร.ร.วัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
1330
ร.ร.วัดไร่ขิง
1331
ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
1332
ร.ร.ราษฎร์นิยม
1333
ร.ร.บางบัวทอง
1334
ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร (เอเอ็มดีอุปถัมภ์)
1335
ร.ร.คลองเกลือ
1336
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55
1337
ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
1338
ร.ร.วัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง 1)
1339
ร.ร.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
1340
ร.ร.ศรีบุณยานนท์
1341
ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า
1342
ร.ร.วัดลานนาบุญ (น้อมหงสะเดชอุปถัมภ์)
1343
ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม
1344
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
1345
ร.ร.วัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
1346
ร.ร.วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
1347
ร.ร.รัตนาธิเบศร์
1348
ร.ร.ชุมชนวัดสมรโกฏิ
1349
ร.ร.สตรีนนทบุรี
1350
ร.ร.คลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)
1351
ร.ร.วันครู (2502)
1352
ร.ร.วัดเกิดการอุดม (ทองศาลาอุปถัมภ์)
1353
ร.ร.ชุมชนวัดบางขัน
1354
ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
1355
ร.ร.คลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)
1356
ร.ร.จารุศรบำรุง
1357
ร.ร.วัดคุณหญิงส้มจีน
1358
ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
1359
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
1360
ร.ร.คลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
1361
ร.ร.ธัญญบุรี
1362
ร.ร.ธัญรัตน์
1363
ร.ร.วัดนาบุญ
1364
ร.ร.ธัญญสิทธิศิลป์
1365
ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
1366
ร.ร.วัดอัยยิการาม
1367
ร.ร.สายปัญญารังสิต
1368
ร.ร.วัดมูลจินดาราม
1369
ร.ร.สุลักขณะ
1370
ร.ร.วัดหงษ์ปทุมาวาส
1371
ร.ร.วัดมะขามศรีพิทยาคาร
1372
ร.ร.ปทุมวิไล
1373
ร.ร.วัดโบสถ์
1374
ร.ร.วัดฉาง
1375
ร.ร.วัดรังสิต
1376
ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
1377
ร.ร.วัดบางพูน
1378
ร.ร.วัดลาดสนุ่น
1379
ร.ร.วัดประยูรธรรมาราม
1380
ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา
1381
ร.ร.วัดโพสพผลเจริญ
1382
ร.ร.วัดชัยสิทธาวาสพัฒน์สายบำรุง
1383
ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง (ไก่หอบ)
1384
ร.ร.วัดโคกป่าแพง
1385
ร.ร.กบินทร์บุรี
1386
ร.ร.กบินทร์วิทยา
1387
ร.ร.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม
1388
ร.ร.สุวรรณวิทยา
1389
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านโง้ง
1390
ร.ร.วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
1391
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา
1392
ร.ร.ปราจีนราษฎรบำรุง
1393
ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
1394
ร.ร.ชุมชนบ้านขอนขว้าง
1395
ร.ร.เมืองปราจีนบุรี
1396
ร.ร.บางซ้ายวิทยา
1397
ร.ร.วัดม่วงหวาน
1398
ร.ร.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
1399
ร.ร.วัดดาวคะนอง
1400
ร.ร.บางปะหัน
1401
ร.ร.วัดนาค
1402
ร.ร.วัดธรรมนาวา
1403
ร.ร.วัดหันตรา
1404
ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์
1405
ร.ร.อยุธยานุสรณ์
1406
ร.ร.ประตูชัย
1407
ร.ร.วัดประดู่ทรงธรรม
1408
ร.ร.วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
1409
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล
1410
ร.ร.วัดพระญาติการาม
1411
ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
1412
ร.ร.วัดพุทไธศวรรย์ (ธรรมวงศ์วิทยาคาร)
1413
ร.ร.สุดินสหราษฎร์
1414
ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย
1415
ร.ร.ชุมชนวัดสุเมธ
1416
ร.ร.มหาราชประชานิมิตร
1417
ร.ร.วัดมณฑลประสิทธิ์
1418
ร.ร.วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
1419
ร.ร.พระอินทร์ศึกษา
1420
ร.ร.จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
1421
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
1422
ร.ร.บ้านลำแดง
1423
ร.ร.วัดศรีประชา
1424
ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์
1425
ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
1426
ร.ร.วัดธรรมจริยา
1427
ร.ร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
1428
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ
1429
ร.ร.บ้านแถววิทยาคาร
1430
ร.ร.วัดกระโดงทอง (พิบูลย์ประสิทธิ์)
1431
ร.ร.วัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ)
1432
ร.ร.วัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล)
1433
ร.ร.เสนาเสนาประสิทธิ์
1434
ร.ร.วัดเจ้าเจ็ดใน
1435
ร.ร.ซาวน์วัศ
1436
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
1437
ร.ร.บ้านเขาย้อย
1438
ร.ร.โยธินบูรณะเพชรบุรี
1439
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
1440
ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์
1441
ร.ร.นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
1442
ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
1443
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
1444
ร.ร.บ้านท่ายาง
1445
ร.ร.ท่ายางวิทยา
1446
ร.ร.วัดถ้ำรงณ์
1447
ร.ร.บ้านลาดวิทยา
1448
ร.ร.บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
1449
ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย
1450
ร.ร.พรหมานุสรณ์
1451
ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสานราษฎร์)
1452
ร.ร.คงคาราม
1453
ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ
1454
ร.ร.บางจานวิทยา
1455
ร.ร.นิคมวิทยา
1456
ร.ร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
1457
ร.ร.วัดสารนารถธรรมาราม
1458
ร.ร.วัดคงคาวราราม (วงศ์ผินประชานุกูล)
1459
ร.ร.วัดคลองปูน (แปล่มราษฎร์อุปถัมภ์)
1460
ร.ร.บ้านวังหิน
1461
ร.ร.บ้านสองสลึงตั้งตรงจิตร 9
1462
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา
1463
ร.ร.วัดเนินเขาดิน
1464
ร.ร.วัดเกาะลอย (ฟอกประชานุเคราะห์)
1465
ร.ร.มกุฏเมืองราชวิทยาลัย
1466
ร.ร.วัดหวายกรอง
1467
ร.ร.วัดหนองพะวา
1468
ร.ร.ระยองวิทยาคม
1469
ร.ร.บ้านหนองจอก
1470
ร.ร.ชุมชนวัดทับมา (ญาณรังษีราษฎร์รังสรรค์)
1471
ร.ร.วัดป่าประดู่
1472
ร.ร.วัดเกาะกลอย
1473
ร.ร.วัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล)
1474
ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ
1475
ร.ร.วัดเนินพระ
1476
ร.ร.ชุมชนวัดบ้านแลง (ประทุมราษฎร์รังสรรค์)
1477
ร.ร.วัดตะพงนอก
1478
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1479
ร.ร.วัดจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
1480
ร.ร.บางแพปฐมพิทยา
1481
ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง
1482
ร.ร.วัดดอนตูม
1483
ร.ร.วัดจันทาราม
1484
ร.ร.หนองโพวิทยา
1485
ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (หลังใน)
1486
ร.ร.วัดช่องพราน
1487
ร.ร.วัดดอนกระเบื้อง
1488
ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ
1489
ร.ร.วัดนางแก้ว
1490
ร.ร.ช่องพรานวิทยา
1491
ร.ร.วัดท่ามะขาม
1492
ร.ร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
1493
ร.ร.วัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
1494
ร.ร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
1495
ร.ร.วัดบางลี่
1496
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
1497
ร.ร.เบญจมราชูทิศราชบุรี
1498
ร.ร.วัดดอนแจง
1499
ร.ร.วัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)
1500
ร.ร.วัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)
1501
ร.ร.วัดสลุด
1502
ร.ร.วัดบางพลีใหญ่ใน
1503
ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม
1504
ร.ร.เตรียมปัญญานุสรณ์
1505
ร.ร.วัดบางพลีใหญ่กลาง
1506
ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง
1507
ร.ร.วัดบางโฉลงใน
1508
ร.ร.ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก
1509
ร.ร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า
1510
ร.ร.วัดแหลมฟ้าผ่า (ศรีวรประชารัฐ)
1511
ร.ร.วัดไตรมิตรวราราม
1512
ร.ร.วัดสุขกร
1513
ร.ร.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
1514
ร.ร.บ้านคลองหลวง
1515
ร.ร.คลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)
1516
ร.ร.คลองมหาวงก์
1517
ร.ร.วัดด่านสำโรง
1518
ร.ร.มัธยมด่านสำโรง
1519
ร.ร.สตรีสมุทรปราการ
1520
ร.ร.วัดไตรสามัคคี
1521
ร.ร.พร้านิลวัชระ
1522
ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
1523
ร.ร.ถาวรานุกูล
1524
ร.ร.ศรัทธาสมุทร
1525
ร.ร.วัดบางจะเกร็ง (ประโชคประชานุกูล)
1526
ร.ร.ท้ายหาด
1527
ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม
1528
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)
1529
ร.ร.วัดลาดเป้ง
1530
ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย
1531
ร.ร.กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
1532
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
1533
ร.ร.วัดคลองครุ
1534
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย
1535
ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
1536
ร.ร.วัดเกตุมดีศรีวราราม
1537
ร.ร.วัดใหญ่จอมปราสาท
1538
ร.ร.เอกชัย
1539
ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ
1540
ร.ร.บ้านวังใหม่
1541
ร.ร.วังสมบูรณ์วิทยาคม
1542
ร.ร.บ้านคลองเจริญ
1543
ร.ร.บ้านท่าเกษม
1544
ร.ร.สระแก้ว
1545
ร.ร.ท่าเกษมพิทยา
1546
ร.ร.บ้านหน้าสถานี
1547
ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
1548
ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม
1549
ร.ร.บ้านวังบูรพา
1550
ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี
1551
ร.ร.วัฒนานคร
1552
ร.ร.คลองน้ำใสวิทยาคาร
1553
ร.ร.อรัญประเทศ
1554
ร.ร.วัดสองคอนกลาง
1555
ร.ร.บ้านโคกสะอาด
1556
ร.ร.วัดเตาปูน
1557
ร.ร.วัดป่าไผ่
1558
ร.ร.แก่งคอย
1559
ร.ร.สองคอนวิทยาคม
1560
ร.ร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
1561
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแควิทยา
1562
ร.ร.หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
1563
ร.ร.ท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
1564
ร.ร.สุธีวิทยา
1565
ร.ร.บ้านธารทองแดง
1566
ร.ร.พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
1567
ร.ร.มวกเหล็กวิทยา
1568
ร.ร.บ้านปากข้าวสาร
1569
ร.ร.วัดสุวรรณคีรี
1570
ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
1571
ร.ร.เสาไห (วิมลวิทยานุกูล)
1572
ร.ร.ชุมชนวัดไทยงาม
1573
ร.ร.วัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
1574
ร.ร.หนองแค (สรกิจพิทยา)
1575
ร.ร.หินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
1576
ร.ร.หินกองวิทยาคม
1577
ร.ร.คลองท่อมมิตรภาพที่ 160
1578
ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
1579
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
1580
ร.ร.คลองพนสฤษดิ์พิทยา
1581
ร.ร.เมืองกระบี่
1582
ร.ร.อุตรกิจ
1583
ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล
1584
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 1
1585
ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง
1586
ร.ร.คลองหินพิทยาคม
1587
ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก
1588
ร.ร.บ้านคันธทรัพย์
1589
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 20
1590
ร.ร.บ้านเนินทอง
1591
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
1592
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม
1593
ร.ร.ชุมชนบ้านคุริงมิตรภาพที่ 25
1594
ร.ร.ประชานิคม 4
1595
ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา
1596
ร.ร.ชุมชนวัดท่าสุธาราม
1597
ร.ร.วัดชลธีพฤกษาราม
1598
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 3
1599
ร.ร.ปะทิววิทยา
1600
ร.ร.วัดน้อยถวาย
1601
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)
1602
ร.ร.เมืองชุมพรวิทยา
1603
ร.ร.ศรียาภัย
1604
ร.ร.วัดพิชัยยาราม
1605
ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร
1606
ร.ร.บ้านดอนไทรงาม
1607
ร.ร.บ้านหัวถนน
1608
ร.ร.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
1609
ร.ร.ชุมชนบ้านนาชะอัง
1610
ร.ร.บ้านปากน้ำ (เผดิมนาวาสงเคราะห์)
1611
ร.ร.วัดหาดทรายแก้ว
1612
ร.ร.วัดดอนเมือง
1613
ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา
1614
ร.ร.ละแมวิทยา
1615
ร.ร.วัดปิยะวัฒนาราม
1616
ร.ร.ครนพิทยาคม
1617
ร.ร.สวีวิทยา
1618
ร.ร.บ้านคู
1619
ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน
1620
ร.ร.เมืองหลังสวน
1621
ร.ร.วัดประสาทนิกร
1622
ร.ร.บ้านในเหมือง
1623
ร.ร.สวนศรีวิทยา
1624
ร.ร.บ้านโคกยาง
1625
ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์
1626
ร.ร.ทุ่งยาวผดุงศิษย์
1627
ร.ร.บ้านทุ่งยาว
1628
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
1629
ร.ร.บ้านคลองเต็ง
1630
ร.ร.วัดควนวิเศษ
1631
ร.ร.วิเชียรมาตุ 3
1632
ร.ร.สภาราชินีจังหวัดตรัง
1633
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง
1634
ร.ร.วัดไทรงาม
1635
ร.ร.บ้านควนปิง
1636
ร.ร.สภาราชินี 2
1637
ร.ร.ตรังรังสฤษฎ์
1638
ร.ร.บ้านทุ่งค่าย
1639
ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล
1640
ร.ร.ชุมชนวัดบางคู
1641
ร.ร.ท้องเนียนคณาภิบาล
1642
ร.ร.สามตำบลวิทยาประชาสรรค์
1643
ร.ร.วัดพังยอม
1644
ร.ร.วัดไม้เสียบ
1645
ร.ร.ชุมชนวัดท่าลิพง
1646
ร.ร.วัดแดง
1647
ร.ร.วัดบ่อล้อ
1648
ร.ร.ปทุมมานุกุล
1649
ร.ร.วัดสระประดิษฐ์
1650
ร.ร.ท่าศาลา
1651
ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์
1652
ร.ร.วัดโมคลาน
1653
ร.ร.บ้านทุ่งเกราะ
1654
ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
1655
ร.ร.ชุมชนใหม่
1656
ร.ร.บ้านสระบัว
1657
ร.ร.วัดเทวดาราม
1658
ร.ร.บ้านในถุ้ง
1659
ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ์
1660
ร.ร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
1661
ร.ร.ประชานุเคราะห์ 8
1662
ร.ร.บ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล)
1663
ร.ร.บ้านคอกช้าง
1664
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 19
1665
ร.ร.สตรีทุ่งสง
1666
ร.ร.ทุ่งสง
1667
ร.ร.วัดโทเอก
1668
ร.ร.วัดเขาขุนพนม
1669
ร.ร.วัดพระพรหม
1670
ร.ร.วัดท้ายสำเภา
1671
ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ
1672
ร.ร.พระพรหมวิทยานุสรณ์
1673
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาโซน 4
1674
ร.ร.วัดแพร่
1675
ร.ร.วัดศรีมงคล
1676
ร.ร.บ้านนาเคียน
1677
ร.ร.บ้านทวดทอง
1678
ร.ร.วัดโพธิ์เสด็จ
1679
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
1680
ร.ร.วัดบางใหญ่ (ใหม่)
1681
ร.ร.เบญจมราชูทิศ
1682
ร.ร.วัดท่าแพ
1683
ร.ร.ตรีนิมิตรวิทยา
1684
ร.ร.โยธินบำรุง
1685
ร.ร.วัดโบสถ์
1686
ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช
1687
ร.ร.วัดพระมหาธาตุ
1688
ร.ร.วัดมุขธารา
1689
ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
1690
ร.ร.บ้านห้วยไทร
1691
ร.ร.ปากพูน
1692
ร.ร.ท่านครญานวโรภาสอุทิศ
1693
ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
1694
ร.ร.เสาธงวิทยา
1695
ร.ร.ลานสกาประชาสรรค์
1696
ร.ร.วัดขรัวช่วย
1697
ร.ร.บ้านเขาฝ้าย
1698
ร.ร.วัดประทุมทายการาม
1699
ร.ร.วัดถ้ำเทียนถวาย
1700
ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต (จินดามัยคุณ)
1701
ร.ร.สิชลประชาสรรค์
1702
ร.ร.วัดสุชล
1703
ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา
1704
ร.ร.วัดหัวค่าย (พิสานอุปถัมภ์)
1705
ร.ร.ทรายขาววิทยา
1706
ร.ร.บ้านค่าย
1707
ร.ร.บ้านมะนังกาหยี
1708
ร.ร.นราธิวาส
1709
ร.ร.เมืองนราธิวาส
1710
ร.ร.นราสิกขาลัย
1711
ร.ร.บ้านบางมะนาว
1712
ร.ร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง
1713
ร.ร.บ้านปลักปลา
1714
ร.ร.บ้านเขาตันหยง
1715
ร.ร.ระแงะ
1716
ร.ร.บ้านแกแม
1717
ร.ร.ตันหยงมัส
1718
ร.ร.ตือระมิตรภาพที่172
1719
ร.ร.บ้านมูโนะ
1720
ร.ร.บ้านโต๊ะเวาะ
1721
ร.ร.บ้านลาแล
1722
ร.ร.บ้านมือบา
1723
ร.ร.บ้านปูโป๊ะ
1724
ร.ร.บ้านซารายอ
1725
ร.ร.บ้านสุไหงโกลก
1726
ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม
1727
ร.ร.บ้านศาลาลัย
1728
ร.ร.บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
1729
ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
1730
ร.ร.บ้านดอนกลาง
1731
ร.ร.กุยบุรีวิทยา
1732
ร.ร.ห้วยยางวิทยา
1733
ร.ร.บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
1734
ร.ร.ทับสะแกวิทยา
1735
ร.ร.ธนาคารออมสิน
1736
ร.ร.บ้านทองมงคล
1737
ร.ร.บ้านดอนสง่า
1738
ร.ร.บางสะพานวิทยา
1739
ร.ร.ชัยเกษมวิทยา
1740
ร.ร.บ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล)
1741
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
1742
ร.ร.ปากน้ำปราณวิทยา
1743
ร.ร.เมืองปราณบุรี
1744
ร.ร.บ้านตำหรุ (วังประชาสงเคราะห์)
1745
ร.ร.บ้านหนองหอย
1746
ร.ร.ประจวบวิทยาลัย
1747
ร.ร.บ้านคั่นกระได
1748
ร.ร.บ้านคลองวาฬ
1749
ร.ร.บ้านห้วยน้ำพุ
1750
ร.ร.หัวหิน
1751
ร.ร.บ้านหนองตะเภา
1752
ร.ร.บ้านหนองพรานพุก
1753
ร.ร.บ้านห้วยมงคล
1754
ร.ร.บ้านทับใต้
1755
ร.ร.หัวหินวิทยาคม
1756
ร.ร.ราชมุนีรังสฤษดิ์
1757
ร.ร.บ้านสะบารัง
1758
ร.ร.บ้านกาฮง
1759
ร.ร.ชุมชนบ้านกรือเซะ
1760
ร.ร.เมืองปัตตานี
1761
ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล
1762
ร.ร.บ้านบานา
1763
ร.ร.บ้านบาราเฮาะ
1764
ร.ร.ชุมชนบ้านยูโย (บ้านแหลม)
1765
ร.ร.บ้านปาเระ
1766
ร.ร.ชุมชนบ้านสะนิง
1767
ร.ร.บ้านปะกาฮะรัง
1768
ร.ร.ชุมชนบ้านตะลุโบะ
1769
ร.ร.บ้านจะรังบองอ
1770
ร.ร.ชุมชนบ้านปูยุด
1771
ร.ร.เบญจมราชูทิศ
1772
ร.ร.บ้านรูสะมิแล
1773
ร.ร.บ้านประจัน
1774
ร.ร.บ้านบือเจาะ
1775
ร.ร.ยะหริ่ง
1776
ร.ร.สุวรรณไพบูลย์
1777
ร.ร.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
1778
ร.ร.บ้านบางปู
1779
ร.ร.ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
1780
ร.ร.ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
1781
ร.ร.ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
1782
ร.ร.บ้านเจาะกือแย
1783
ร.ร.สายบุรี แจ้งประชาคาร
1784
ร.ร.บ้านกะลาพอ
1785
ร.ร.บ้านตะบิ้ง
1786
ร.ร.บ้านสือดัง
1787
ร.ร.วัดสถิตย์ชลธาร
1788
ร.ร.กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
1789
ร.ร.วัดสุวรรณากร
1790
ร.ร.ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
1791
ร.ร.บ้านดอนรัก
1792
ร.ร.คุระบุรี
1793
ร.ร.คุระบุรีวิทยาคม
1794
ร.ร.บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
1795
ร.ร.บ้านท่านุ่น
1796
ร.ร.บ้านตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
1797
ร.ร.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิต 11
1798
ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา
1799
ร.ร.บ้านบางกรัก
1800
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 35
1801
ร.ร.บ้านบางม่วง
1802
ร.ร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล
1803
ร.ร.บ้านบ่อแสน
1804
ร.ร.วัดนิโครธาราม
1805
ร.ร.ทับปุดวิทยา
1806
ร.ร.ทับปุด
1807
ร.ร.บ้านท่าสนุก
1808
ร.ร.วัดเหมืองประชาราม
1809
ร.ร.ทุ่งมะพร้าววิทยา
1810
ร.ร.ชาวไทยใหม่
1811
ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
1812
ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน
1813
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์
1814
ร.ร.บ้านเขาเฒ่า
1815
ร.ร.สตรีพังงา
1816
ร.ร.ควนขนุน
1817
ร.ร.บ้านหยีในสามัคคี
1818
ร.ร.ตะโหมด
1819
ร.ร.บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
1820
ร.ร.บางแก้วพิทยาคม
1821
ร.ร.ป่าบอนพิทยาคม
1822
ร.ร.บ้านตลิ่งชัน
1823
ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม
1824
ร.ร.พัทลุงพิทยาคม
1825
ร.ร.สตรีพัทลุง
1826
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
1827
ร.ร.วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
1828
ร.ร.พัทลุง
1829
ร.ร.บ้านท่ามิหรำ
1830
ร.ร.บ้านท่าแค (วันครู 2500)
1831
ร.ร.วัดบ้านสวน
1832
ร.ร.กะทู้วิทยา
1833
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
1834
ร.ร.เมืองถลาง
1835
ร.ร.เกาะสิเหร่
1836
ร.ร.สตรีภูเก็ต
1837
ร.ร.บ้านกู้กู
1838
ร.ร.บ้านสะปำมงคลวิทยา
1839
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
1840
ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย
1841
ร.ร.บ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)
1842
ร.ร.วิชิตสงคราม
1843
ร.ร.บ้านตะโล๊ะซูแม
1844
ร.ร.ธารโตวัฑฒนวิทย์
1845
ร.ร.บ้านป่าหวัง
1846
ร.ร.บ้านตะบิงติงงี
1847
ร.ร.บ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ
1848
ร.ร.บ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯ
1849
ร.ร.บ้านเตาปูน
1850
ร.ร.บ้านกาโสด
1851
ร.ร.บ้านเจาะปันตัง
1852
ร.ร.บ้านราโมง
1853
ร.ร.บ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์
1854
ร.ร.คณะราษฎรบำรุง
1855
ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์
1856
ร.ร.บ้านท่าสาป
1857
ร.ร.บ้านพร่อน
1858
ร.ร.สตรียะลา
1859
ร.ร.บ้านจือนือแร
1860
ร.ร.บ้านนิบงพัฒนา
1861
ร.ร.บ้านบุดี
1862
ร.ร.บ้านตลาดลำใหม่
1863
ร.ร.คณะราษฎรบำรุง 2
1864
ร.ร.บ้านตาสา
1865
ร.ร.บ้านสะโต
1866
ร.ร.บ้านตะโล๊ะหะลอ
1867
ร.ร.บ้านรามัน
1868
ร.ร.บ้านกาลูปัง
1869
ร.ร.กระบุรี
1870
ร.ร.กระบุรีวิทยา
1871
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
1872
ร.ร.ปากจั่นวิทยา
1873
ร.ร.กะเปอร์วิทยา
1874
ร.ร.บ้านด่าน
1875
ร.ร.บ้านสำนัก
1876
ร.ร.บ้านท่าฉาง
1877
ร.ร.บ้านทุ่งหงาว
1878
ร.ร.สตรีระนอง
1879
ร.ร.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
1880
ร.ร.พิชัยรัตนาคาร
1881
ร.ร.บ้านหาดส้มแป้น
1882
ร.ร.ชาติเฉลิม
1883
ร.ร.ละอุ่นวิทยาคาร
1884
ร.ร.ควนเนียงวิทยา
1885
ร.ร.ปากจ่าวิทยา
1886
ร.ร.เทพพิทยาภานุมาส
1887
ร.ร.บ้านลำชิง
1888
ร.ร.บ้านเคลียง
1889
ร.ร.นาทวีวิทยาคม
1890
ร.ร.บ้านนาทวี
1891
ร.ร.บ้านลำลอง
1892
ร.ร.ธรรมโฆสิ
1893
ร.ร.วัดเนินพิชัย
1894
ร.ร.นวมินทร์ราชูทิศทักษิณ
1895
ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์
1896
ร.ร.วิเชียรชม
1897
ร.ร.ชุมชนบ้านด่าน
1898
ร.ร.วัดเกาะถ้ำ
1899
ร.ร.มหาวชิราวุธ
1900
ร.ร.วรนารีเฉลิม
1901
ร.ร.สามบ่อวิทยา (อุดมคณารักษ์)
1902
ร.ร.ชุมชนวัดสามบ่อ (พุทธวโรปการ)
1903
ร.ร.สำนักสงฆ์ศรีวิชัย
1904
ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
1905
ร.ร.วัดประเจียก
1906
ร.ร.วัดนางเหล้า
1907
ร.ร.ชุมชนวัดคลองรี
1908
ร.ร.สมเด็จเจ้าพระโคะ
1909
ร.ร.บ้านวัดใหม่
1910
ร.ร.วัดบ่อแดง
1911
ร.ร.วัดท่าหิน
1912
ร.ร.บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
1913
ร.ร.กอบกุลวิทยาคม
1914
ร.ร.วัดหนองหอย
1915
ร.ร.บ้านม่วงงาม
1916
ร.ร.วัดบ่อทรัพย์
1917
ร.ร.บ้านเขาแดง
1918
ร.ร.บ้านหัวเขา
1919
ร.ร.วัดบางเขียด
1920
ร.ร.บ้านขนุน
1921
ร.ร.วัดชะแล้
1922
ร.ร.ชะแล้นิมิตวิทยา
1923
ร.ร.วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
1924
ร.ร.วัดโคกสมานคุณ
1925
ร.ร.บ้านหน้าควนลัง
1926
ร.ร.วัดควนลังมิตรภาพที่ 11
1927
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
1928
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย (2)
1929
ร.ร.บ้านโป๊ะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง)
1930
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
1931
ร.ร.บ้านคลองหวะ
1932
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์
1933
ร.ร.บ้านบางแฟบ
1934
ร.ร.วัดเทพชุมนุม
1935
ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม
1936
ร.ร.บ้านควนสตอ
1937
ร.ร.บ้านกุบังปะโหลด
1938
ร.ร.บ้านปันเจอร์
1939
ร.ร.บ้านย่านซื่อ (มิตรภาพที่ 147)
1940
ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์
1941
ร.ร.บ้านควนเก
1942
ร.ร.ทุ่งหว้าวรวิทย์
1943
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 42 (กำลังก่อสร้าง)
1944
ร.ร.บ้านเขาจีน
1945
ร.ร.สตูลวิทยา
1946
ร.ร.บ้านไทรงาม
1947
ร.ร.บ้านใหม่
1948
ร.ร.บ้านเกตรี
1949
ร.ร.บ้านควน
1950
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 40
1951
ร.ร.พิมานพิทยาสรรพ์
1952
ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
1953
ร.ร.บ้านคลองขุด
1954
ร.ร.ปากละงู
1955
ร.ร.บ้านตะโละใส
1956
ร.ร.บ้านลาหงา
1957
ร.ร.ละงูพิทยาคม
1958
ร.ร.บ้านปากบารา
1959
ร.ร.กาญจนดิษฐ์วิทยาคม
1960
ร.ร.วัดกาญจนาราม
1961
ร.ร.ท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
1962
ร.ร.บ้านบางสำโรง
1963
ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ
1964
ร.ร.บ้านทำเนียบ
1965
ร.ร.วัดโพธาราม
1966
ร.ร.วัดพุมเรียง
1967
ร.ร.วัดรัตนาราม
1968
ร.ร.ไชยาวิทยา
1969
ร.ร.วัดสุทธาวาส
1970
ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
1971
ร.ร.เสวียดวิทยา
1972
ร.ร.วัดประตูใหญ่
1973
ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
1974
ร.ร.ควนสุวรรณวิทยา
1975
ร.ร.พรุพีพิทยาคม
1976
ร.ร.นาสาร
1977
ร.ร.บ้านนาสาร
1978
ร.ร.บ้านยางงาม
1979
ร.ร.พุนพินพิทยาคม
1980
ร.ร.วัดตรณาราม
1981
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิตร
1982
ร.ร.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล
1983
ร.ร.ประดู่พิทยาคม
1984
ร.ร.วัดบางใบไม้
1985
ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
1986
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
1987
ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
1988
ร.ร.วัดสมหวัง
1989
ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2
1990
ร.ร.บ้านโพธิ์หวาย
1991
ร.ร.วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
1992
ร.ร.มัธยมกิติยาภา
1993
ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1994
ร.ร.บ้านบางใหญ่
1995
ร.ร.เวียงสระ
1996
ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
1997
ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์
1998
ร.ร.วัดทุ่งหลวง
1999
ร.ร.บ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง)
2000
ร.ร.วัดสระเนินพระราม
2001
ร.ร.วัดหนองบัว

รวม 2001 โหนด