กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

 
กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
   
ใบตอบรับ การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
   
หนังสือ แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
   
   
การฝึกอบรมในวันที่ 1  
   
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global และฝึกปฏิบัติ
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ABI/Inform Collection และฝึกปฏิบัติ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library และฝึกปฏิบัติ
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้  Access English และหนังสือภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.45 – 16.00 ตอบข้อซักถามและสรุป
   
การฝึกอบรมในวันที่ 2  
   
08.45 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และฝึกปฏิบัติ
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink และฝึกปฏิบัติ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management และฝึกปฏิบัติ
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ EEWOWW
15.45 – 16.00 ตอบข้อซักถามและสรุป
   
การฝึกอบรมในวันที่ 3  
   
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEL และฝึกปฏิบัติ
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ACS และฝึกปฏิบัติ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
 

รายนามสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภาค

 

รายนามสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภาค

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคกลาง

วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
No.
ชื่อสถาบัน

31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์

2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.

(รอบที่ 1)

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รวม                    13                     สถาบัน
 

รายนามสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภาค

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
No.
ชื่อสถาบัน

15-17 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
(รอบที่ 1)

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
มหาวิทยาลัยนครพนม
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รวม                    9                     สถาบัน

20-22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.

(รอบที่ 2)

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รวม                    9                     สถาบัน

รายนามสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภาค

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคกลาง

วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
No.
ชื่อสถาบัน

27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.

(รอบที่ 2)

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
รวม                    11                     สถาบัน

6 - 8 มีนาคม 2560
เวลา 8.30 - 16.00 น.
(รอบที่ 3)

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
12
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
รวม                    12                     สถาบัน

รายนามสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภาค

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
No.
ชื่อสถาบัน

20-22 มีนาคม 2560
เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้อง Smart Class Room ชั้น 2

อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รวม                   6                   สถาบัน
 

รายนามสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภาค

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคใต้

วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
No.
ชื่อสถาบัน

7-9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียน
รู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

1
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รวม                   10                    สถาบัน
 

รายนามสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภาค

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคเหนือตอนบน

วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
No.
ชื่อสถาบัน

15-17 มีนาคม 2560
เวลา 8.30-16.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม
งานบริการสารนิเทศ ชั้น 1
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รวม                   8                   สถาบัน