jquery slider example

Information

 
Untitled Document
  • กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • KM
  • คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • IPv6 eLearning
  • โปรแกรม iperf
  • ประกาศ

Untitled Document

   ความรู้ภายใน
   ความรู้จากความร่วมมือ
   ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย OBEC NET
 
   Access Node
   Distribution Node
   คู่มือการเชื่อมต่อ UniNet

Untitled Document

   บทเรียนสำหรับ IPv6
 
   บทที่ 1
   บทที่ 2
   บทที่ 3
   บทที่ 4
   บทที่ 5
   บทที่ 6
   บทที่ 7
   บทที่ 8
   บทที่ 9

Untitled Document

   โปรแกรม iperf
 
   โปรแกรม iperf สำหรับทดสอบ Performance ของ Network
  
 

Untitled Document

   ประกาศต่างๆ
 
   มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  
 

 

เปิดโลกการเรียนรู้มิติใหม่ กว้างไกล ไม่สิ้นสุด

 มิติ
 
วิสัยทัศน์
       เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
     1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
      2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
        
        สมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถติดตามกิจกรรม การอบรม การสัมมนา ต่างๆ ของเครือข่ายUniNet ได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
 

UniNet Quick Access

 
 

ภาพกิจกรรม

 
       
   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แห่ง
 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แห่ง
  "ครูต้นแบบ" สพม.36 จ.เชียงราย 26_29.06.2561
  UniNet ตรวจ MA&Fiber จ.ขอนแก่น 30-31.05.2561
  "ครูต้นแบบ​" สพป.ระยองเขต 1 ​จ.ระยอง​ 21-24​.05.2561
  โครงการอบรม "ครูต้นแบบ" จังหวัดสกลนคร 8-10.05.2561
     
   โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย : ThaiLIS

บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน"
 
  บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน"
  Site Visite UC จ.ภูเก็ต_20-21.06.2561
  Site Visit UC มทร.ล้านนาและมรภ.เชียงใหม่ 6-7.06.2561
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "ลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม" 10-11.05.2561
  Site Visit UC - ขอนแก่น 9.05.2561
     
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : WUNCA

WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_19.01.2561
 
  WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_19.01.2561
  WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_18.01.2561
  WUNCA ครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม_17.01.2561
  WUNCA ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
  WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_18.01.2560
     
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ                                                                                                            You Connect with

 
 
IPv4 : 54.236.234.60