jquery slider example

Information

 
Untitled Document
 • กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จดหมายข่าว UniNet
 • ข่าวอุดมศึกษา
 • มุมมองผู้บริหาร
 • KM
 • คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย

Untitled Document

   อนุสารอุดมศึกษา
   จดหมายข่าว
   ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Untitled Document

   UniNet Update โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ในงาน WUNCA ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
   UniNet พบมหาวิทยาลัย โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ในงาน WUNCA ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   สัมภาษณ์ อ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการ UniNet และ รศ.ดรเกริกชัย ทองหนู ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ในงาน WUNCA ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

Untitled Document

   ความรู้ภายใน
   ความรู้จากความร่วมมือ
   ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย OBEC NET
 
   Access Node
   Distribution Node
   Moenet

 

เปิดโลกการเรียนรู้มิติใหม่ กว้างไกล ไม่สิ้นสุด

 มิติ
วิสัยทัศน์
        เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
      1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
      2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

        สมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถติดตามกิจกรรม การอบรม การสัมมนา ต่างๆ ของเครือข่ายUniNet ได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิธินกิจกรรม
« มีนาคม 2015 »
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
 • 18/3/2015 , 09:00 - 16 น.
  การเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ประจำปี
  งบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ ห้อง 2 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
19
 • 19/3/2015 , 09:00 - 17 น.
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
  โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20
 • 20/3/2015 , 09:00 - 16 น.
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet (ภาคใต้)
 • 20/3/2015 , 09:00 - 17 น.
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
  โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
21
22 23 24 25
 • 25/3/2015 , 08:30 - 14 น.
  ผู้บริหารสำนักศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 37 แห่ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเครือข่าย UniNet พร้อมร่วมกันกำหนดนโยบายการใช้งานเครือข่ายการศึกษาวิจัยของประเทศไทย ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

 

UniNet Quick Access

 
 

ภาพกิจกรรม

 
       
   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน รุ่นที่ 2
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน รุ่นที่ 2
  อบรมเชิงปฏิบติการ การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร 10-12.12.2557
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนทวีธาภิเศก กทม._25.11.2557
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กทม._25.11.2557
  เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet_โรงเรียนพญาไท กทม._28.10.2557
     
   โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย : ThaiLIS

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา_29-30 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา_29-30 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  อบรมการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ/How to write a great paper, and get it published in a research journal. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล_11.12.2557
  ประชุมผู้บริหารห้องสมุด78 แห่ง ความร่วมมือในการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น_27.06.2557
  Union Catalog 1-4.07.2557@ม.วลัยลักษณ์ SM Tower
  พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. 16.06.57
     
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : WUNCA

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_23.01.2558
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_23.01.2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_22.01.2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_21.01.2558
  การเตรียมความพร้อมจัดงาน 30th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_19-20.01.2558
  ประชุมเตรียมความพร้อม 30th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา_18.12.2557
     
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ                                                                                                            You Connect with

 
 
IPv4 : 54.81.120.138