jquery slider example

Information

 
Untitled Document
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  • ข่าวอุดมศึกษา
  • KM
  • คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • IPv6 eLearning

Untitled Document

   อนุสารอุดมศึกษา
   จดหมายข่าว
   ข่าวจากหนังสือพิมพ์

Untitled Document

   ความรู้ภายใน
   ความรู้จากความร่วมมือ
   ความรู้เพื่อการใช้งานระบบ

Untitled Document

   คู่มือการเชื่อมต่อเครือข่าย OBEC NET
 
   Access Node
   Distribution Node
   Moenet

Untitled Document

   บทเรียนสำหรับ IPv6
 
   บทที่ 1
   บทที่ 2
   บทที่ 3
   บทที่ 4
   บทที่ 5
   บทที่ 6
   บทที่ 7
   บทที่ 8
   บทที่ 9

 

เปิดโลกการเรียนรู้มิติใหม่ กว้างไกล ไม่สิ้นสุด

 มิติ
 
วิสัยทัศน์
       เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาองค์ความรู้สู่สังคม
 
พันธกิจ
     1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและเชื่อมโยงโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
      2. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ด้านการศึกษาวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 
        
        สมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถติดตามกิจกรรม การอบรม การสัมมนา ต่างๆ ของเครือข่ายUniNet ได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิธินกิจกรรม
 

UniNet Quick Access

 
 

ภาพกิจกรรม

 
       
   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet

UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Routing BGP ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่_3-5.08.2559
 
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Routing BGP ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่_3-5.08.2559
  UniNet ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษา เขต 1 จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมหารือกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้ให้บริการเครือข่าย UniNet_26.07.2559
  UniNet เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 จ.ภูเก็ต_25.07.2559
  UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Network monitoring and Wi-Fi authentication service ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต_25-27.07.2559
  UniNet ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายกับหน่วยงานสมาชิก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข _26.05.2559
     
   โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย : ThaiLIS

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์รายการทางบรรณานุกรม เพื่อการทำรายการร่วมกัน (Shared Cataloging)” สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล_6-7.07.2559
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์รายการทางบรรณานุกรม เพื่อการทำรายการร่วมกัน (Shared Cataloging)” สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล_6-7.07.2559
  ประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง_04.05.2559
  ประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)_22.03.2559
  ประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษา ระบบ iThesis_10.03.2559
  ประชุมและฝึกอบรม "การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”_29.02.59-1.03.59
     
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : WUNCA

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_18.01.2560
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_18.01.2560
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 33 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย_13.07.2559
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี_22.01.2559
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี_21.01.2559
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี_20.01.2559
     
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ                                                                                                            You Connect with

 
 
IPv4 : 54.87.65.140