UniNet Photo Gallery

UniNet Photo Gallery


Last additions - Union Catalog 1-4.07.2557@ม.วลัยลักษณ์ SM Tower
DSC_1111.jpg
119 viewsJul 04, 2014
DSC_1106.jpg
93 viewsJul 04, 2014
DSC_1102.jpg
94 viewsJul 04, 2014
DSC_1115.jpg
95 viewsJul 04, 2014
DSC_1113.jpg
91 viewsJul 04, 2014
DSC_1108.jpg
102 viewsJul 04, 2014
DSC_1104.jpg
103 viewsJul 04, 2014
DSC_1100.jpg
110 viewsJul 04, 2014
DSC_1099.jpg
89 viewsJul 04, 2014
DSC_1098.jpg
85 viewsJul 04, 2014
DSC_1092.jpg
89 viewsJul 04, 2014
DSC_1089.jpg
92 viewsJul 04, 2014
DSC_1088.jpg
89 viewsJul 04, 2014
DSC_1086.jpg
96 viewsJul 04, 2014
DSC_1084.jpg
84 viewsJul 04, 2014
DSC_0984~0.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”90 viewsJul 02, 2014
DSC_0979.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”83 viewsJul 02, 2014
DSC_0975.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”83 viewsJul 02, 2014
DSC_0973.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”86 viewsJul 02, 2014
DSC_0972~0.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”91 viewsJul 02, 2014
DSC_0970~0.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”85 viewsJul 02, 2014
DSC_0967~0.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”94 viewsJul 02, 2014
DSC_0984.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”90 viewsJul 02, 2014
DSC_0982.jpg
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบรรณานุกรม”88 viewsJul 02, 2014
73 files on 4 page(s) 1